BİLSEM ÖĞRETMENLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE KATKISI

Author:

Year-Number: 2021-41
Number of pages: 243-255
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapan öğretmenlerin düşünme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek ve düşünme stillerinin problem çözme becerilerine katkısını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Türkiye’ deki BİLSEM öğretmenleridir.Elverişli örnekleme yoluyla 234 (129 kadın, 105 erkek) öğretmene ulaşılmıştır. Ölçme aracı olarak, Sternberg ve Wagner (1992) tarafından geliştirilen ve Buluş (2006) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan Düşünme Stilleri Ölçeği; Problem çözme becerilerini belirlemek amacıyla da, Heppner & Petersen’ in (1982) geliştirdiği ve Şahin, Şahin & Heppner’ in (1993) Türkçe’ ye uyarladığı Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Araştırmadaki istatistiksel hesaplamalar, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılarak yapılmıştır. Yapılan korelasyon hesaplamaları sonucunda, değişkenler arasında pozitif yönde ilişkiler bulunmuştur. BİLSEM öğretmenlerinin problem çözerken daha çok muhafazakar, liberal, hiyerarşik, global, anarşik ve içsel düşünme stillerini tercih ettikleri gözlenmiştir. Alt boyutlar arasındaki ilişkilerin de pozitif yönde olduğu görülmektedir. Problem Çözme Yeteneği’ nin Güven alt boyutu puanı ile global (r = .161, p< .05) ve muhafazakar (r = .427, p< .01) düşünme stilleri; Yaklaşma Kaçınma alt boyutu puanı ile monarşik (r = .191, p< .01), global (r = .395, p< .01), içsel (r = .291, p< .01) ve muhafazakar (r = .433, p< .01) düşünme stilleri; Kişisel Kontrol alt boyutu puanı ile global (r = .239, p< .01), içsel (r = .203, p< .01) ve Muhafazakar (r = .367, p< .01) düşünme stilleri arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu bulgular, öğretmenlerin problem çözme becerileri ile düşünme stilleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the relationship between the thinking styles and problem solving skills of teachers who work in Science and Art Centers (SAC) that provide education to gifted students. Additionally, to reveal the contribution of teachers' thinking styles to problem solving skills. Correlational survey model was used in the research. The research population in Turkey is creating BİLSEM teachers. 234 (129 female, 105 male) SAC teachers were reached through convenience sampling. In order to determine the thinking styles of SAC teachers, the Thinking Styles Scale developed by Sternberg and Wagner (1992) and adapted to Turkish by Bulus (2006) was used. In order to determine problem solving skills, the Problem Solving Inventory developed by Heppner & Petersen (1982) and adapted into Turkish by Şahin, Şahin & Heppner (1993) was applied. In the correlation analysis made to determine the relationship between teachers' thinking styles and problem solving skills, generally positive relationships were found between variables. The Statistical calculations of the study were made using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) package program. It has been observed that SAC teachers prefer more conservative, liberal, hierarchical, global, anarchic and internal thinking styles while solving problems. It is seen that the relationships between sub-dimensions are also positive. Global (r = .161, p <.05) and conservative (r = .427, p <.01) thinking styles with Confidence in Problem Solving Ability subscale score; With Approach Avoidance subscale score, monarchic (r = .191, p <.01), global (r = .395, p <.01), internal (r = .291, p <.01) and conservative (r =. 433, p <.01) thinking styles; There was a statistically significant difference between the Personal Control subscale score and global (r = .239, p <.01), internal (r = .203, p <.01) and Conservative (r = .367, p <.01) thinking styles. It has been observed that there is a relationship. These findings show that there is a statistically significant relationship between teachers' problem solving skills and their thinking styles.

Keywords