TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: MODEL ÖNERİSİ

Author:

Year-Number: 2021-41
Number of pages: 188-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm sektörünün hizmet sektörü olması, sektörde insan faktörünü temel yapı taşlarından biri halini getirmiştir. Turizm işletmelerinin sürdürülebilir gelişimini çalışanların işletmeye olan güven düzeyleri belirlemektedir. Bu kapsamda araştırmada örgütsel davranış konularından biri olan örgütsel güven kavramı ele alınmıştır. Araştırmanın nihai amacı ulusal alanyazında tüm turizm işletmeleri (seyahat acenteleri, konaklama işletmeleri, restoranlar, endüstriyel mutfaklar vb) kapsamında örgütsel güvenin öncülleri ve sonuçlarının ortaya konulmasıdır. Ayrıca mevcut öncüller ve sonuçlar kapsamında model önerisinin geliştirilmesi de amaçlanmıştır. Araştırma bulguları neticesinde örgütsel güvenin öncülleri ve sonuçları ayrıntılı olarak belirlenmiş ek olarak turizm araştırmacılarına bir model önerisi sunulmuştur. Ortaya konulan modelin gelecek araştırmalara ışık tutacağı ve örgütsel güven kavramının daha geniş kapsamlı bir şekilde irdelenmesine yol açacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The fact that the tourism sector is a service sector has made human factor one of the basic building blocks in the sector. The sustainable development of tourism enterprises is determined by the employees' confidence levels in the business they perform. In this context, the concept of organizational trust, which is one of the topics of organizational behaviour, has been discussed in the research. The ultimate goal of the research is to find out the premises and consequences of organizational trust within the scope of all tourism enterprises (travel agencies, hospitality organisations, restaurants, industrial kitchens, etc.) in the national literature. It is also aimed to develop a model proposal within the scope of existing premises and consequences. With the findings of this research, the premises and consequences of organizational trust were investigated and in addition, a model proposal was presented to tourism researchers. It is thought that the proposed model will shed light on future research and lead to a wider examination of the concept of organizational trust.

Keywords