BİREYLERİN BİR HEKİM TARAFINDAN MUAYENE EDİLMELERİNDEN SONRA İKİNCİ BİR HEKİME DAHA DANIŞMAK İSTEMELERİ HALİNDE BAŞVURACAKLARI BİR PORTAL KURULUMUNUN TEMEL İLKELERİ

Author :  

Year-Number: 2021-43
Language : null
Konu :
Number of pages: 755-763
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de ve dünyada, doktor muayenesinin belirlenmiş standartları bulunmaktadır. Bu standartlar, gereksinimlere ilgili mevzuata ve etik kodlara göre belirlenmektedir. Uzaktan görüntülü aramalar ile yapılan muayenelerin bu standartlara ve kodlara uygunluğu halen tartışılmaktadır. Ancak teknolojideki gelişmeler ve pandemi gibi zorunluluklar fiili bir durum yaratmıştır. Şimdi artık tele-tıp olarak adlandırılan bu muayene türü pek çok hastanenin verdiği bir hizmet haline gelmiştir. Bu konudaki tartışmalar sürerken, klinikte muayene olan bireylerin ellerindeki tanı, teşhis, tıbbi tahlil ve görüntülemeleri olduğu halde ikinci bir hekime daha danışma ihtiyacının da tele-tıp yöntemleriyle yapılması konuşulmaya başlamıştır. İkinci bir doktora danışmak isteyen bireylerin, birinci muayenelerini de tele-tıp yöntemleriyle yapmış olması da muhtemeldir. Bir konuda ihtiyaç varsa çözüm de doğal olarak pazarda yerini alacaktır. Ancak tıpkı tele-tıp konusunda olduğu gibi bu konuda da bazı tartışmalar ortaya gelmiştir. Mesela tele-tıp görüşmelerinde hasta-doktor mahremiyeti nasıl sağlanacak, tele-tıp muayenesi fiziksel bir muayenenin yerini tutar mı, tarifeler nasıl olacak gibi sorular cevaplanmalıdır. Bu makalede yeni gelişen teknolojiler, pandemi gibi koşullarda ortaya çıkan zorunlulukların etkisi ve mevzuat çerçevesinde gelişen fiili duruma uygun bir çözüm önerisi getirilmiştir.

Keywords

Abstract

In Turkey and in the World there are set standards for doctor (physicians) examination. These standards are determined according to requirements, relevant legislation and ethical codes. Compliance of inspections made by remote video calls with these standards and codes are still under discussion. However, developments in technology and necessities such as pandemics have created a de facto situation. This type of examination, now called tele-medicine, has become a service provided by many hospitals. While the debate on this issue continues, it has begun to be discussed that the individuals who are examined in the clinic have diagnosis, medical analysis and imaging, but the need to consult a second physician with tele-medicine methods. It is also possible that individuals who want to consult a second doctor have also done their first examinations with telemedicine methods. If there is a need for a matter, the solution will naturally take its place in the market. However, just as on the subject of tele-medicine, some discussions have arisen on this issue. For example, questions such as how will patient-doctor privacy be ensured in telemedicine interviews, will telemedicine examination replace a physical examination, and what will be the tariffs should be answered. In this article, a solution has been proposed in accordance with the actual situation developing within the framework of the legislation and the effects of the necessities arising under the conditions such as new developing technologies, pandemics.

Keywords


 • Ataç, A., Kurt, E., & Yurdakul, S. E. (2013). An Overview to Ethical Problems in Telemedicine Technology.

 • Ataç, A., Kurt, E., & Yurdakul, S. E. (2013). An Overview to Ethical Problems in Telemedicine Technology. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 103, 116–121. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.315

 • A. Farooq, S. Anwar, M. Awais and S. Rehman, "A deep CNN based multi-class classification ofAlzheimer's disease using MRI," 2017 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), Beijing, China, 2017, pp. 1-6, doi: 10.1109/IST.2017.8261460.

 • El-Sappagh, S., Ali, F., Hendawi, A. et al. A mobile health monitoring-and-treatment system based onintegration of the SSN sensor ontology and the HL7 FHIR standard. BMC Med Inform Decis Mak 19, 97 (2019). https://doi.org/10.1186/s12911-019-0806-z

 • Gülşen, M , Yıldıran, M . "Mali Regülasyon Olarak Sağlık Regülasyonlarının Sağlık Kurumlarına Etkisi:Türkiye’de Üniversite Hastaneleri ve Sağlık Uygulama Tebliği" . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 13 (2017 ): 23-44

 • Hamet, P., & Tremblay, J. (2017). Artificial intelligence in medicine. Metabolism, 69, S36–S40. https://doi.org/10.1016/j.metabol.2017.01.011

 • HL7 Organisation (Bağlantı Tarihi 01.01.2021) www.HL7.org

 • Holzinger, A., Langs, G., Denk, H., Zatloukal, K., & Müller, H. (2019). Causability and explainability ofartificial intelligence in medicine. WIREs Data Mining and Knowledge Discovery, 9(4). https://doi.org/10.1002/widm.1312

 • Korkmaz Sezer, Hoşman İsmihan; Sağlık Sektöründe Tele-Tıp Uygulamaları: Tele-Tıp Uygulama Boyutlarını İçeren Bir Araştırma, Usaysad Derg, 2018; 4(3):251 -263 (Araştırma makalesi)

 • Medical Futuruist 2019 (Bağlantı Tarihi 05.01.2021) https://medicalfuturist.com/fda-approvals-for- algorithms-in-medicine/

 • NCBI, (Bağlantı Tarihi: 02.01.2021) https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 • Özata Musa, Özer Kubilay, Sağlık Çalışanlarının Hasta Mahremiyeti Konusundaki Tutumlarının İncelenmesi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2017; 20(1): 1-21

 • R. Guo, H. Shi, D. Zheng, C. Jing, C. Zhuang and Z. Wang, "Flexible and Efficient Blockchain-Based ABEScheme With Multi-Authority for Medical on Demand in Telemedicine System," in IEEE Access, vol. 7, pp. 88012-88025, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2925625.

 • Rao A., Paradkar A., Gupta S., Kadam S. (2021) Inter-device Language Translation Application forSmartphones. In: Pandian A.P., Palanisamy R., Ntalianis K. (eds) Proceedings of International Conferenceon Intelligent Computing, Information and Control Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1272. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8443-5_3

 • Sağlık Bakanlığı, (Bağlantı Tarihi 01.01.2021) https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr

 • Sajed, S., Arefi, F., Kolahdouz, M., & Sadeghi, M. A. (2019). Improving sensitivity of mercury detectionusing learning based smartphone colorimetry. Sensors and Actuators B: Chemical, 298, 126942. https://doi.org/10.1016/j.snb.2019.126942

 • T. Ishida, Y. Murakami, D. Lin, T. Nakaguchi and M. Otani, "Language Service Infrastructure on the Web:The Language Grid," in Computer, vol. 51, no. 6, pp. 72-81, June 2018, doi: 10.1109/MC.2018.2701643.

 • Talwar, S., Dhir, A., Khalil, A., Mohan, G., & Islam, A. K. M. N. (2020). Point of adoption and beyond.Initial trust and mobile-payment continuation intention. Journal of Retailing and Consumer Services, 55, 102086. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102086

 • Türk Tabipleri Birliği I(Bağlantı Tarihi: 02.01.2021) https://www.ttb.org.tr

 • Türk Tabipleri Birliği II (Bağlantı Tarihi: 03.01.2021)(https://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=874:tam-guen-yasasi- 5947-le-lgl-danitay-5-dare-esas-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41)

 • Zhai, Y., Gao, J., Chen, B., Shi, J., Wang, L., He, X., Sun, D., Chen, H., Hou, H., Song, X., & Zhao, J.(2020). Design and Application of a Telemedicine System Jointly Driven by Videoconferencing and DataExchange: Practical Experience from Henan Province, China. Telemedicine and E-Health, 26(1), 87–98. https://doi.org/10.1089/tmj.2018.0240

                                                                                                    
 • Article Statistics