SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE YAŞANAN GÖÇ VE TOPLUMSAL YANSIMALARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2020-39
Number of pages: 2776-2784
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç, hem terk edilen yer, hem de göç edilip yerleşilen bölge açısından olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Son yılların en önemli iltica hareketi olan “Suriye’den Türkiye’ye göç” konusunda da aynı şey söylenebilir. Suriyelilerin, göç yeri olarak özellikle Türkiye’yi tercih etmeleri siyasi, dini ve coğrafi sebeplere dayanmaktadır. Türkiye, bundan önceki göç olaylarında uyguladığı politikanın benzerini bu olayda da uygulamış, ölümden kaçan insanlara kapılarını açmıştır. Bu durum, kimi çevrelerce eleştirilmiştir. Ülkemize resmi rakamlara göre dört milyondan fazla Suriyeli gelmiştir. Bu göç hareketi Türkiye’nin demografik, toplumsal, ekonomik, kültürel yapısında çeşitli değişimlere neden olmuştur. Özellikle Türkiye’nin güney bölgelerinde kent nüfuslarındaki olağanüstü artış, kentsel yerel hizmet sunusunu da zorlaştırmaktadır. Nüfus yapısındaki demografik farklılıklar ve hızlı artış, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel çeşitlenmeyi, farklılaşmayı artırmakta ve toplumsal ilişkileri de dönüştürmektedir. Mülteci, sığınmacı ve göçmenleri bekleyen en önemli sorunlardan biri entegrasyondur. Çok eşlilik, boşanmaların artması, aile içi şiddet, kadın ve çocuk istismarının yaşanması ortaya çıkan toplumsal yansımalar arasındadır. Bu çalışmanın amacı, yaşanan bu göçü, literatür taraması ile yeniden ele almak ve toplumsal yansımaları konusunda analiz ve önerilerde bulunmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizinden yararlanılmıştır. Küresel emperyalist güçlerin neden olduğu savaşın bir sonucu olarak ortaya çıkan bu göç sorunu, ancak uzun dönemli ve sürdürülebilir önlemlerle çözülebilir. Kalıcı bir barış sağlanmadan ve güven ortamı oluşturulmadan çözüme ulaşmak olanaksızdır.

Keywords

Abstract

Migration has both positive and negative consequences in terms of both abandoned and immigrated settlements. The most important refugee movements in recent years that "immigration from Syria to Turkey" can be said about the same thing. Syrians, mainly based on religious and geographical reasons for choosing Turkey as a place of migration. Turkey, like the immigration policies implemented in the previous event have applied in this event, has opened its doors to people fleeing from death. This situation has been criticized by some peoples. According to official figures, more than 4 million Syrians came to our country. This migration has caused various changes such as demografic, social, economic and cultural changes. The extraordinary increase in the urban population, especially in the southern regions, also makes it difficult to provide urban local services. Apart from this, demographic differences and rapid increase in population structure increase social, political, economic, social, cultural diversification, and transforming social relations. Integration is one of the major challenges facing refugees, asylum seekers and migrants. The emergence of polygamy, the increase of divorces related to it, domestic violence and the social effects of women and child abuse. The aim of this study is to reconsider this migration with literature review and to make analysis and suggestions about its social reflections. Qualitative research methods were used in this study. This immigration problem, which has emerged as a result of the war caused by the global imperialist powers, can only be solved by long-term and sustainable measures. It is impossible to reach a solution without a lasting peace and an atmosphere of trust.

Keywords