EXAMINATION OF THE FACTORS AFFECTING THE HAPPINESS OF MUSIC STUDENTS FROM STUDYING AT KASTAMONU UNIVERSITY FINE ARTS EDUCATION DEPARTMENT MUSIC EDUCATION DEPARTMENT

Author:

Year-Number: 2021-40
Number of pages: 105-112
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, müzik öğrencilerinin üniversite memnuniyet düzeyini etkileyen faktörlerin varlığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Kastamonu Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde okuyan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 27'si erkek 21'i kız olmak üzere toplam 48 öğrenci. Araştırmada veri toplama aracı olarak beş alt boyuttan oluşan "Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği" kullanılmıştır. Çalışmanın yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre; Öğrencilerin üniversite memnuniyetini en çok etkileyen faktör; Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin ardından eğitim programları ve öğretimi, akademik danışmanlık ve rehberlik, öğrencilere sunulan hizmetler ve akademik çevre ve öğrenmeyi destekleme fırsatları olduğu görülmüştür. Model için elde edilen değerlerin tüm faktörlerin üniversite memnuniyet örtük değişkenini açıklamada anlamlı olduğu ve modelin uyum indeksi değerlerinin kabul edilebilir değerler içinde kaldığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This study was conducted to determine the existence of factors that affect the university satisfaction level of music students. The study group of the research; In the spring semester of the 2018-2019 academic year, a total of 48 students, 27 male and 21 female students, who studied at the Department of Music Education, Department of Fine Arts Education at Kastamonu University and participated in the study voluntarily. In the research, as a data collection tool, "Student Satisfaction Scale" consisting of five sub-dimensions was used. According to the results of the structural equation model of the study; The factor affecting students' university satisfaction the most; It has been observed that there are measurement and evaluation activities, followed by education programs and instruction, academic counseling and guidance, services provided to students and opportunities to support the academic environment and learning. It was concluded that the values obtained for the model were significant in explaining the university satisfaction implicit variable of all factors, and the fit index values of the model remained within acceptable values.

Keywords