LOCAL GOVERNMENTS AND EVALUATION OF LOCAL GOVERNANCE TOOLS IN THE CONTEXT OF THE GOVERNANCE APPROACH

Author:

Year-Number: 2020-39
Number of pages: 2663-2674
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamu yönetiminde çok ciddi reform önerileri olan yönetişim yaklaşımı, şeffaflık, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, katılımcılık gibi oldukça kritik ilkelere sahiptir. Bu gibi ilkelere bağlı olarak ülkeler son yıllarda çok çeşitli kamu reform hareketleri içerisine girmektedir. Nitekim bu durumu, yönetişim kalitesinin Dünya Bankası tarafından her yıl düzenli şekilde ölçülerek bunun bir çeşit ülkenin politik ve yasal yapısına duyulan güven gibi sergilenmesi tetiklemektedir. Bu değerlendirmelerden daha olumlu şekilde rapor alan ülkelerin demokrasi ve insan hakları açısından iyi bir konumda olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte yönetişim olgusunun yerelleşmeye, hizmette yerelliğe ya da yetki devri gibi konulara da önem vermesi, yönetişimin sadece merkezi yönetimi ilgilendiren bir konu olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla yönetişim yerel yönetimleri de yakından bir konudur. Buna bağlı olarak yönetişim yaklaşımının yerel yönetimlerdeki yansımasına yerel yönetişim denilmektedir. Yerel yönetişim, yerel düzeyde karar alma süreçlerine kamu kurumları dışındaki aktörlerinde aktif şekilde katılması gerektiğini öneren bir yaklaşımdır. Bu çalışma kapsamında yerel yönetişim olduğu üzerinde durulma ve aslında ulusal ya da uluslararası düzeyde iyi yönetişimi yakalamanın yolunun yerel yönetişimden başladığı savunulmaktadır. Yani yerel yönetişimin aktif şekilde hayata geçirilmesi, dolaylı olarak ülke genelindeki iyi yönetişim göstergelerindeki iyileşmeye yol açacaktır. Bundan dolayı yerel yönetişim olgusunun daha aktif şekilde uygulanabilmesi için kullanılan araçların neler olduğu ve bunların nasıl daha aktif şekilde kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirmelerin uygulamaya geçirmesi durumunda yönetişim göstergelerinde ciddi iyileşmelerin görülebileceğini düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The governance approach, which has serious reform proposals in public administration, has very critical principles such as transparency, accountability, rule of law, and participation. Depending on such principles, countries have been involved in various public reform movements in recent years. As a matter of fact, this situation is triggered by the fact that the quality of governance is regularly measured by the World Bank every year and this is displayed as a kind of trust in the political and legal structure of the country. Countries that report more positively than these evaluations are considered to be in a good position in terms of democracy and human rights. On the other hand, the fact that governance gives importance to localization, localization in service or delegation of authority shows that governance is not an issue that only concerns the central administration. Therefore, governance local governments are also a closely related issue. Accordingly, the reflection of the governance approach in local governments is called local governance. Local governance is an approach that suggests that actors other than public institutions should actively participate in decision-making processes at local level. Within the scope of this study, it is argued that local governance is emphasized and that the way to achieve good governance at national or international level starts with local governance. In other words, the active implementation of local governance will indirectly lead to an improvement in good governance indicators across the country. For this reason, it is evaluated what tools are used for the more active implementation of local governance and how they can be used more actively. It is thought that serious improvements can be seen in governance indicators if the evaluations made are put into practice.

Keywords