DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİNDE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ROLÜ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Author:

Year-Number: 2020-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2061-2069
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ulusal ekonomik kalkınmanın temel sektörlerinden biri olan lojistik, işletmelerin rekabet gücünü etkileyen önemli bir belirleyici olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte küreselleşme ve giderek artan rekabet, lojistiğin dış ticarette son derece önemli faktörlerden biri haline gelmesine neden olmuştur. Küresel ekonomide dış ticaret lojistiği, gelişmekte olan ülkelerin küresel ticareti kontrol etmeleri ve küreselleşmenin getirilerinden pay almaları için ayrı bir öneme sahip olmaktadır. Nitekim ithal veya ihraç edilen tüm ürünler lojistik hizmetlere mutlaka konu olmaktadır. Bu kapsamda bu araştırmanın amacı, lojistik sektörünün dış ticaret üzerindeki etkisinin Türkiye özelinde zaman serisi analizi kullanılarak tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada dört değişkenden oluşan bir model kullanılmıştır. Kullanılan modelde yer alan değişkenler; reel dış ticaret hacmi, hava ve tren taşımacılık yük miktarları, reel taşımacılık hacmi ve reel sabit sermaye yatırımları şeklinde ifade edilebilir. Bununla birlikte araştırmadaki değişkenler 1984-2017 dönemine ait yıllık seriler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Araştırmada gerçekleştirilen analizler sonucunda Türkiye’de taşımacılık sektöründeki gelişmelerin dış ticaret üzerinde pozitif etkiye neden olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Logistics, one of the main sectors of national economic development, can be expressed as an important determinant affecting the competitiveness of enterprises. However, globalization and increasing competition have caused logistics to become one of the most important factors in foreign trade. In the global economy, foreign trade logistics has a special importance for developing countries to control global trade and to get a share from the gains of globalization. As a matter of fact, all products imported or exported are defini,tely subject to logistic services. In this context, the purpose of this research, the impact on foreign trade of the logistics sector in Turkey particular is detected using time series analysis. For this purpose, a model consisting of four variables was used in the study. The variables in the model used can be expressed as; real foreign trade volume, air and train transport freight quantities, real transport volume and real fixed capital investments. However, the variables in the study were formed by taking into account the annual series for the period 1984-2017. As a result of the analysis carried out in the research, it has been determined that the developments in the transportation sector in Turkey have a positive effect on foreign trade.

Keywords