KARİYER GELİŞİM SÜRECİNDE AİLE

Author:

Year-Number: 2020-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1921-1929
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşam biçimini şekillendiren kariyer kararı, insanın hayatında verebileceği en önemli kararlardan biridir. Kariyer kararı, sadece meslek seçimi yapacağı anda başlayıp bitmemekte, bireyin doğduğu zamandan ölümüne kadar sürmektedir. Bu süreci etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerden bazıları yetenekler, ilgiler, değerler, psikolojik ihtiyaçlar, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, yetkinlik beklentisi, başarı güdüsü ve aile ilişkileridir. Bu faktörlerden birçok alanda olduğu gibi önemli etkilere sahip olan aile faktörü, bireyin hayatındaki kariyer gelişim sürecini de şekillendirebilmektedir. Bu noktada ailelerin, çocuklarının hayatında olumlu ve olumsuz neleri değiştirebileceğini bilmesi; çocuklarını olumlu yönde etkileyip doğru kariyer kararları vermeleri için sergiledikleri tutum ve onlara uygun rol model olmaları çocuklarının kariyer gelişimlerini zenginleştirecektir. Dolayısıyla ailelerin çocuklarının kariyer gelişimleri için uygun tutum ve davranışların farkında olması çocuklarının kariyer gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, bireyin kariyer gelişiminde aile faktörünü ilgili literatür aracılığıyla incelemektir. Türkiye’de ve yurt dışında yapılan araştırma sonuçlarına göre ailelerin; bireylerin kariyer planlama süreçlerinde, meslek seçimlerinde, kariyer tercihlerinde, kariyer kararsızlıklarında, kariyer karar verme güçlükleri üzerinde ve kariyer gelişimlerini zenginleştirmede önemli bir faktör olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda ailelerin çocukların kendilerini doğru bir şekilde değerlendirmelerinde, kariyer araştırma davranışlarında, daha gerçekçi kararlar almalarında ve mesleki olgunluk düzeyleri üzerinde de etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca Türkiye’deki ailelere çocuklarının kariyer gelişimine ilişkin öneriler üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Abstract

The career decision that shapes the lifestyle is one of the most important decisions people can make in their lives. The career decision does not only begin or end at the moment of the choice of profession but continues from the time of birth to death. There are many factors that affect this process. Some of these factors are abilities, interests, values, psychological needs, gender, socioeconomic level, competence expectation, success motivation, and family relationships. The family factor, which has important effects in many areas, can also shape the career development process of the individual in her/his life. At this point, when families know what they can change positively and negatively in their children's lives, the attitude, which they exhibit to affect their children positively and make the right career decisions, and their appropriate role models will enrich their children's career development. Hence, families' awareness of appropriate attitudes and behaviors for their children's career development will positively affect their children's career development. Therefore, the purpose of this study is to examine the family factor during the individual's career development through the relevant literature. According to the research results conducted in Turkey and foreign countries, it has been found that families have an important role in individuals' career planning processes, on the profession and career choices, career indecision, career decision-making difficulties and enriching career development. At the same time, it has been found that families have an impact on children's self-assessment correctly, career research behavior, making more realistic decisions, and professional maturity levels. It is also focused on proposals to families about the career development of children in Turkey.

Keywords