MÜNİR NURETTİN SELÇUK’ UN SESLENDİRDİĞİ BAYATİ AYİN-İ ŞERİFİN İCRA STİLLERİ YÖNÜNDEN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2020-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1913-1920
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Köklü bir geçmişe sahip olan Türk musikisi, kültürümüzün en önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Form yapısı itibariyle pek çok türü içerisinde bulunduran Türk musikisinin gerek dini gerek ladini form yapılarıyla günümüze “meşk” denilen sistemle ulaştığı bilinmektedir. Bu form yapıları içerisinde en dikkat çekenlerden birisinin de Mevlevi ayini (ayin-i şerif) formu olduğu söylenebilir. Münir Nurettin Selçuk’un seslendirdiği Bayati Ayin-i Şerifin icra yönünden analizini konu alan bu çalışmada, Münir Bey'in ses kaydında eseri seslendirirken nasıl bir icra sunduğunu ortaya çıkarmak amacıyla, nitel araştırmalara özgü tarama modeli kullanılmıştır. Veriler toplanırken ilk olarak araştırma konusuna ilişkin bilgilerin elde edilebilmesi için yazılı ve elektronik kaynak taraması yapılmıştır. Münir Bey'in ses kayıtları üzerinden belirlenen örneklem vasıtasıyla da seçilen Köçek Derviş Mustafa Dede'ye ait Bayati Ayin-i Şerif (tartım ve süsleme gibi) icra yönleriyle incelenmiş, ulaşılan bulgular ışığında sonuçlar ortaya çıkmış ve öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Turkish music which owns with a long history is one of the most important building blocks of our culture. From the form structure, Turkish Music contains many types and whether religious music or non-religious music Turkish Music is known to have reached the present day with the so-called “meşk” sistem. In these form structures it can be said that one of the most noticeable form is “Mevlevi Ritual”. In the study, which is about the examination and comparison of the works that Münir Nurettin Selçuk sang in religious and Ladini music in terms of execution, screening model specific to qualitative research in order to reveal that how Mr. Münir showed a perform when he sang in the recordings. When the data was collected, in order to obtain information on the subject of research, written and electronic literature and documents were collected, examined and processed with the focused interviews with three experts. The one work selected by means of sampling through recordings of Mr. Munir (Bayati Ayin-i Sharif /Köçek Derviş Mustafa Dede) were examined with the performing aspects (rhythm and enriching), findings have emerged in the light of the results and suggestions have been made.

Keywords