SELF / DAILY CREATIVE FEATURES OF WORKING IN VARIOUS SECTORS DURING COVID 19 QUARANTINE DAYS

Author:

Year-Number: 2020-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 1855-1865
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık tarihi birçok salgına tanık oldu. Son dönemlerde dünyayı ve hayatı tehdit eden ve etkisini sürdüren Covid -19 salgını ile mücadele etmekte, özel, aile, iş ve sosyal hayatta köklü değişikliklere neden olmaktadır. düzeni bozdu. Karantina süresince sadece iş yerlerinde devam eden süreçler dışında hayat evden devam etti. Bu dönemde insanlarda alışkanlıklarda farklılıklar oluşmuş ve yaratıcılık özellikleri gelişmiştir. Pandemi sırasında insanlar kendilerini geliştirdiler ve çeşitli meslekler edindiler. Bu, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ve çeşitli sektörlerde kamu çalışanları (287), özel sektör (82) ve ücretsiz (61) ve toplam 430 çalışanı ile çevrimiçi anketlerle toplanan veriler. Toplanan veriler sosyal bilimler istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda pandemi döneminde evli ve bekar kişiler arasında medeni durum ve benlik / günlük yaratıcılık açısından farklılık görülürken, bekarlarda yaratıcılığın daha yüksek olduğu görüldü. Kurum ve yaratıcılık özellikleri arasında önemli bir fark bulunmuştur. Cinsiyet, işyeri değişikliği, aileyle yaşama, istihdam edilen sektör, yaş aralığı ve eğitim düzeyi açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Covid -19 Salgını, Karantina, Kişisel / Günlük Yaratıcılık

Keywords

Abstract

Human history has witnessed many pandemics. It has been fighting the Covid -19 pandemic, which has recently threatened the world and life and still continues its effect, causing radical changes in private, family, business and social life. upset the layout. During the quarantine, life continued from home, except for processes that continue only at workplaces. During this period, differences in habits occurred in people and their creativity characteristics developed. During the pandemic, people improved themselves and acquired various occupations. This work in various cities in Turkey and in various sectors of public employees (287), private sector (82) and free (61) and data collected by online surveys with a total of 430 employees. The collected data were analyzed with the social sciences statistical package program. As a result of the analysis, a difference was observed between married and single people in terms of marital status and self / daily creativity during the pandemic period, and creativity was higher in singles. A significant difference has been found between the institution and creativity characteristics. There was no significant difference between the groups in terms of gender, workplace change, living with family, sector employed, age range and education level.

Keywords