SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ EDEBİYATI HAKKINDA ÇALIŞILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2020-35
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1531-1539
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Servet-i Fünun, Nikolaidis’in İstanbul’da çıkardığı fennî içerikli Servet gazetesinin eki olarak 27 Mart 1891 yılından başlayarak Ahmed İhsan Tokgöz’ün yayımlamadığı bir dergidir. İlerleyen dönemlerde sırasıyla Edebiyât-ı Cedîde, Fecr-i Âtî ve Millî Edebiyat ve Yedi Meşaleciler’in yayın organı olarak basılmaya devam eden dergi, 25 Mayıs 1944’e kadar yayınlanır. Dergi, yeni öykü, şiir ve romanlarla birlikte, tercüme ve edebî tenkit faaliyetleriyle kısa zamanda dikkatleri üzerine çeker. Modern Türk Edebiyatı’nın önemli ve değerli bir aşamasını oluşturan Servet-i Fünun Dönemi; başta hikâye ve roman olmak üzere çeşitli edebi türlerin gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir. 1896–1901 dönemlerinde Servet-i Fünun dergisi etrafında bir araya gelen yazar ve şairlerden oluşan Servet-i Fünûn topluluğu, karakteristik olarak eserlerinde, yaşadıkları dönemin siyasi koşullarının da etkisiyle, karamsarlık, kaçış, doğaya yöneliş gibi eğilimlere girerler. Bu yönüyle edebiyatımıza yeni bir bakış açısı getiren Servet-i Fünun Topluluğu, yönünü Batıya çeviren Türk edebiyatının önemli duraklarından birini teşkil eder. Bu dönem edipleri özellikle Fransız edebiyatının etkisinde eser verir. Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif, Hüseyin Suat Yalçın, dönemin önemli isimlerindendir. Servet-i Fünun veya Edebiyat-ı Cedide devri, edebiyatımızda 1860’ta başlayan ve devam eden Doğu-Batı çekişmesinin, mücadelesinin Batı edebiyatını savunanların lehine belirleyen bir edebiyat dönemidir. Bu dönemde Türk edebiyatı, anlayış, içerik ve teknik bakımdan tamamıyla Batılı bir nitelik kazanır.

Keywords

Abstract

Servet-i Fünun is a magazine that Ahmed İhsan Tokgöz has published since March 27, 1891, in addition to the scientific-content Servet newspaper published by Nikolaidis in Istanbul. The magazine attracts attention in a short time with its translation and literary criticism activities, along with new stories, poems and novels. Servet-i Fünun Period, which constitutes an important and valuable stage of Modern Turkish Literature; It has an important impact on the development of various literary genres, primarily stories and novels. The Servet-i Fünun during the periods of 1896-1901, characteristically enter into tendencies such as pessimism, escape and orientation towards nature in their works, with the effect of the political conditions of the period they live in. Servet-i Fünun Group, which brings a new perspective to our literature with this aspect, constitutes one of the important stops of Turkish literature that turns its direction to the West. The works of this period especially work under the influence of French literature. Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif, Hüseyin Suat Yalçın are among the important names of the period. The Servet-i Fünun or Edebiyat-ı Cedide era is a literary period that started and continued in 1860 in our literature, determining the struggle and struggle of the East-West in favor of those who defend Western literature. During this period, Turkish literature acquires a completely Western character in terms of understanding, content and technique.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics