SOCIAL WORK FROM THE PERSPECTIVE OF ART

Author:

Number of pages: 1341-1346
Year-Number: 2020-34

Abstract

Sanat sosyal hizmet uygulamalarında önemli bir yere sahiptir. Sosyal hizmet de tıpkı sanat gibi insana hizmet eden ve insanların iyilik hallerinin gelişmesini sağlayan bir araçtır. Sanatın tedavi edici özelliği ve sosyal hizmetin bireyin farkındalığını arttırıcı özelliği bir arada düşünüldüğünde, sanatın bireye yardım konusundaki yeri yadsınamaz. İnsanın yaşam alanları ile ilgili en önemli iki alan birçok açıdan doğrudan ya da dolaylı olarak kesişmektedir. Bu iki alan çalışma biçimleri açısından farklılıklar içerse de, insan odaklılık ve topluma hizmet noktalarında ortak bir bakış açısı geliştirmektedir. Bu yüzden sanatın bireylerin manevi gelişimine ve dünyaya bakış açısına toplumsal sorumluluk anlayışlarına katkısının arttırılması için sosyal hizmet uzmanlarının da katkı sağlaması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı sanatın hangi açılardan sosyal hizmet disiplinine bu katkıyı sağladığını ortaya koyabilmektir. Sanatın bazı dalları sosyal hizmet uzmanlarının bazı dalları ise sosyal hizmet uzmanının hitap ettiği kitle olan müracaatçıların farkındalıklarını arttırmada önemli işlevler görmektedir. Bu amaçla çalışmada sosyal hizmet disiplinine katkı sağlayan sanat dalları incelenecektir.

Keywords

Abstract

Art has an important place in social work applications. Social work, like art, is a tool that serves people and improves their well-being. Considering the therapeutic feature of the art and the awareness-raising feature of social work, the place of art in helping the individual cannot be denied. The two most important areas related to human habitats intersect directly or indirectly in many respects. These two areas develop a common perspective on human orientation and community service although they differ in terms of working styles. Therefore, social workers should also contribute to increase the benefit of art to the spiritual development of individuals, their perspective on the world and their understanding of social responsibility. The purpose of this study is to reveal how art contributes to the social work discipline. Some branches of art have important functions in raising the awareness of the applicants, whom social work experts address. For this purpose, the branches of art that contribute to the social work discipline will be examined.

Keywords