HANEFİ’LERİN HABER-İ VAHİD’İN KURAN’I TAHSİS EDEMEYECEĞİ GEREKÇESİYLE REDDETTİĞİ RİVÂYETLER ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 1298-1309
Year-Number: 2020-34

Abstract

Kuran’ın âmm lafzı karşısısındaki haber-i vâhidin konumu, mezhepler arasında tartışmalı olan usûlî konulardan birisidir. Her bir mezhep, âmm lafzın bilgi değeri çerçevesinde benimsemiş olduğu görüşe binaen usûlünü tahkim etmiş ve mezheplerin, Kuran’ın âmm lafzı karşısındaki haber-i vâhid ile amel etmesi bu bağlamda şekillenmiştir. Buna mukabil konu hakkındaki görüş sahiplerinin, cumhûr ve Hanefîler olmak üzere iki gruba ayrılması mümkündür. Bu makalede, cumhûr ulemânın âmm lafzın tahsisi çerçevesindeki görüşleri kısaca ifade edilmekle birlikte; özellikle, Hanefî mezhebinin tahsis anlayışı ve Kuran’ın amm lafzını tahsis edemeyeceği gerekçesiyle reddettiği veya te’vil ettiği haber-i vâhidler incelenmektedir. Konunun kapsamına dahil olan tüm furû meseleler çerçevesindeki haber-i vâhidleri incelemek makalenin sınırlarını aşması sebebiyle Hanefî usûl eserlerinde tespit edebildiğimiz örneklerle yetinilmiştir.

Keywords

Abstract

The position of the al-khaber-e al-wahid opposite the Qur’an's ‘amm words is one of the debatable issues among the madhhabs. Each madhhab fortified its view within the framework of value of the ‘amm words, and in this context the act of madhhabs’ with the khaber-e vahed opposite ‘amm word shaped. Then, it is possible to divide the opinion holders on the subject into two groups, namely, cumhūr (majority of ulema) and Hanafis. In this article, although the opinions of the majority of ulama within the framework of the allocation (takhsīs) of the ‘amm words are briefly expressed; in particular, the allocation understanding of the Hanafi sect, and the single prophetic narration (khabar al-wāhid) that the Qur'an refused or interpreted on the grounds that it cannot specify the ‘amm words (al-lafdh al-āmm) are examined. The examination of K̲h̲abar al-wāḥids within the framework of all fiqh subjects within the scope of the subject has exceeded the limits of the article. For this reason, samples that can be identified in Hanafi Usul works have been contented with.

Keywords