MİTOLOJİK SEMBOLLERİN ABİDİN ELDEROĞLU’NUN ESERLERİNE YANSIMASI

Author:

Number of pages: 1148-1160
Year-Number: 2020-33

Abstract

Mitler, ilkel medeniyetlerden günümüze kadar gelen her toplumdaki duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı sembollerdir. Mitler çeşitli sembollerle çağımızda insanların iletişim kurabildiği her toplum açısından da farklı yorumların söz konusu olduğu anlatımlardır. Sanatsal açıdan bakıldığında mitler resim sanatının yapı taşlarını oluşturan ve kültürlerin yansıtılmasına da imkan sağlayan önemli enstrümanlar arasında yer almaktadır. Sanatın içine gizlenen mitsel ifadeler sanatın bakış açısını daha derine taşıyan çağrışımlarda bulunmuştur. Sanatın çağlar atlayan dili ile mitoloji geleceğe ve geçmişe yönelik yaşamları önümüze koymuştur. Bu bağlamda mitolojinin sanat üzerine yansıması ile yazılan bu makale, bir nitel araştırma yöntemi olan literatür tarama tekniği ile yapılmıştır. Mitolojik unsurları ile Türk resim sanatında önemli bir yere sahip olan Abidin Elderoğlu’nun on eseri bu makalede mitolojik unsurları ve renklerin dili açısından incelenerek yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

Myths are symbols reflecting emotions and thoughts in every society from primitive civilizations to the present day. From the artistic point of view of myths are amongst the essential elements forming integral parts of art and also enabling reflection of cultures. Mythical expressions hidden inside the art made connotations by moving deeper the perspective of art. Together with the language of art transcending ages mythology presented us past and future lives. In this context, this article, which was written with the reflection of mythology on art, was made with the literature scanning technique which is a qualitative research method. Ten works of Abidin Elderoğlu, which who has an important place in Turkish painting art with its mythological elements, are examined in this article in terms of mythological elements and the language of colors.

Keywords