Savaş Ve Terörizme Antropolojik Bakış

Author :  

Year-Number: 2020-30
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 550-560
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Savaş ve terör olayları tarihsel süreçte her kesimi etkilemiş ve büyük yıkımlara sebebiyet vermiştir. Savaşın ve terörün ortaya çıkmasına neden olan ekonomik, sosyal, politik tabanlı etkiler toplumsal hayatı derinden sarsacak sonuçların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Günümüzde birçok terör örgütleri bulunmaktadır. Terör örgütlerinin asıl amacı; siyasal, dinsel ve ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla hedef olarak belirlenen gruplara veya resmi yönetimlere yönelik, dolaylı yahut direkt olarak fiziksel, mental ve teknolojik boyutta şiddeti içeren yol olarak belirtilmektedir. Terörizm, ulusal ve uluslararası amaçlara sahiptir. Ulusal anlamda baskı ve tehdit ile korku ve panik yaratmak, uluslararası düzeyde ise politik, sosyal ve ekonomik etkiler oluşturmaya yönelik amaçlara sahiptir. Savaş ve terörizm olayları toplumu yani insanları etkilemektedir. Bu sebeple insan bilimi olarak değerlendirilen Antropoloji Bilimi’nin çalışma alanlarından biridir. Antropoloji, toplumların geçmiş ve gelecek yaşantısına ait kültürel, biyolojik, fiziksel durumların sorgulamasını yapmaktadır. Bu sorgulama ile geçmiş ve gelecek arasında köprü kurarak meydana gelen veya gelebilecek olayların neden ve sonuç ilişkilerini kolayca irdelemektedir. İnsan topluluklarının coğrafi, tarihsel, iktisadi durumunun oluşturduğu sosyal ve kültürel çeşitliliği anlamak için çalışmalar yapan Adli Antropoloji ve Sosyal Antropoloji alanı sayesinde savaş ve terör olaylarını antropolojik olarak değerlendirmek mümkün olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; savaş ve terörün Antropoloji Bilimi ile ilişkinin ne olduğunun belirtilmesidir. Bu kapsamda literatür taramasından elde edilen bilgiler üzerinden, değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuç olarak, terör ve savaş olaylarının sebep ve sonuçlarının irdelenmesi ve mücadele çalışmalarında bu bilim dalının yer almasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

War and terrorist incidents affected everybody in the historical process and caused great destructions. The economic, social, political-based effects that caused the emergence of war and terrorism paved the way for the results that would shake the social life. Today, there are many terrorist organizations. The main purpose of terrorist organizations; It is defined as the path towards the groups or official administrations that are determined as targets in order to reach political, religious and economic goals, which includes indirect or direct physical, mental and technological violence. Terrorism has national and international goals. It has the aims of creating pressure, threat, fear and panic in the national sense and creating political, social and economic effects at the international level. War and terrorism events affect society, that is, people. For this reason, it is one of the study fields of Anthropology Science, which is considered as human science. Anthropology makes inquiries of cultural, biological and physical conditions of the past and future life of societies. With this inquiry, he easily examines the cause and effect relationships of events that may or may occur by establishing a bridge between the past and the future. Thanks to the field of Forensic Anthropology and Social Anthropology, which works to understand the social and cultural diversity created by the geographical, historical and economic situation of human communities, it is possible to evaluate the war and terrorist events anthropologically. The purpose of this study; It is the indication of the relation of war and terrorism with the Science of Anthropology. In this context, evaluations were made based on the information obtained from the literature review. As a result, the necessity of this branch of science was emphasized in examining the causes and consequences of terrorist and war events and in the struggle studies.

Keywords


 • Abdurrahmanlı, E. (2018), “Küreselleşme Olgusuyla Birlikte Büyüyen Terörizm”, Akademik Tarih

 • Abdurrahmanlı, E. (2018), “Küreselleşme Olgusuyla Birlikte Büyüyen Terörizm”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi. 5(18), s.s. 586-605.

 • Akyel, M., Çetli E., Özkoçak, V. (2019), “New Methods and Techniques in Forensic Science andForensic Anthropology”, Recent Evaluations on Humanities and Social Sciences. Cilt 1, s.s. 117- 116, IJOPEC Publication Limited.

 • Beals, R.L., Hoijer, H. (1972), “An Introduction to Anthropology” , Second Printing Newyork. TheMacmillan Company “The Nature and Scope of Anthropology” First Part, p.p. 1-18. (Çeviren:Gürbüz Enginer). (1991), “Antropoloji’nin Konusu ve Alanı” Ankara Üniveristesi DTCF Dergisi. 35(2), s.s. 10-34.

 • Bektaş, İ., Çetli, E., Koç, F., Özkoçak, V. (2019), “The Relationship Between Poverty and Crime”, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Art & Humanities Journal. Cilt 11, s.s. 31-41.

 • Bostan, H. (2016), “Antropoloji, Kültür ve Güvenlik”, Güvenlik Bilimleri Dergisi. 5(2), s.s. 1-31.

 • Çağlar, İ., Akdemir, K.H., Erol, M.(2018), “Türk Medyasında Terörün Ele Alınışı”, SETA Yayınları 101. Birinci Baskı, s.s. 7-154. İstanbul.

 • Çetli, E., Özkoçak, V. (2018). “Use of Recorded Personal Data in Forensic Sciences”, Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi, 10.Sayı, s.s. 1-12.

 • Çetli, E., Çalışkan, A., Koç, F., Özkoçak, V. (2019), “The Importance Of Anthropological andGenetic Data in Forensic Photography And Image Analysis”, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Art & Humanities Journal, 11. Sayı, s.s. 1-14.

 • Darıcı, S., İsmayıl, E.K. (2018), “Popüler Kültür, Oyunlar ve Propaganda: Terörizmin Antropolojik Kodları”, Bilge Strateji. 10(19), s.s. 39-65.

 • Demircan, A. (2013), “Hz. Ali’nin İktidar Yıllarında İslâm Toplumunda Siyaset”, Muş Alparslan Ünı̇versi̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Dergisi, 1(2), s.s. 184.

 • Demirli, A.(2011), “Terörizm, Psikososyal Etkileri ve Müdahale Modelleri”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 4(35), 66-78.

 • Dücan, E., Özsoylu, A.F. (2016), “Türkiye’de Terörün Sosyo-Ekonomik Nedenlerinin Bölgesel Analizi: Panel Veri Analizi”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. 20(2), s.s. 111-132.

 • Embel, E. (2016), “Topyekün Savaş Uygulamasının Tarihsel Gelişimi”, Marmara Üniveristesi Siyasal Bilimler Dergisi. 4(1), s.s.153-171.

 • Ergül, E. (2014), “Avrupa Konseyi Çerçevesinde Terörle Hukuki ve Kurumsal Mücadele”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. CXVII. S. 3-4, s.s. 739.

 • Göce, Z. (2019), “Türkiye’de Terör ve Terör Örgütlerinin Sürekliliğine Sebep Olan Faktörler: PKKÖrneği”, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kamu Yönetimi ABD. Yüksek Lisans Tezi. BOLU.

 • Gökbunar, R., Gökbunar, A.R., Uğur, A. (2010), “17. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Batı Avrupa Devletleri’nde Mali Yapı Üzerine Savaşların Etkileri”, Maliye Dergisi. Sayı 159, s.s. 70-87.

 • Günçiçek, B. (2015), “Terörün Ekonomik Etkileri”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD. Yüksek Lisans Tezi. Diyarbakır.

 • Hoffman, F.G., 2007, “Conflict in the 21st Century: The Rise of Yybrid Wars”, Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies.

 • Hopancı, S., Koç., F., Özkoçak., V. (2019), “Erken Yaşta Evlendirilmiş Suriyeli Çocuklar”, Reseracher:Social Science Studies, 2019/12, s.s. 10-22.

 • Kan, İ. H. (2019), “Terörle Mücadelede Güvenlikçi Yaklaşımlar: PKK ve IRA Terör Örgütleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Social Sciences Studies Journal. 5(33), p.p. 2149-2161.

 • Karamızrak, B., Karaca, C. (2018), “Savaşların Ekonomi Üzerindeki Etkileri”, İTOBİAD Kongre23-25 Kasım, I. International Congress of Human and Social Sciences Research. Bildiri Kitabı, s.s.161-170.

 • Kızmaz, Z. (2018), “Çatışma, Terör ve Savaşın Çocuklar Üzerindeki Etkisi”. Terör ve Uyuşturucu Madde Şiddeti Yayını. Hegem Yayınları. ANKARA.

 • Koç, F., Çetli, E., Özkoçak, V. (2020), “Biyometrik Verilerin Ülke Giriş- Çıkış NoktalarındaKullanılması ile Suç- Geçiş Bölgelerinin Güvenliğinin Sağlanması”, Turkish Studies 15 (1), 447-Kösüş, B. (2019), “Kırılgan Devlet- Terörizm İlişkisi ve Terörizmle Mücadelede YönetilemeyenAlan Sorunu: Sahra Altı Afrika Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimlr Enstitüsü. Uluslararası İlişkiler ABD. Yüksek Lisans Tezi. Isparta.

 • Oğuzoğlu, D., Öztay, O. H. (2016). 30 MART 2014 Yerel Seçimlerde Siyasi Partilerin Sosyal Medya Kullanım Analizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği. Akademik Sanat, 1(1), 52-65.

 • Önal, H.Ü. (2010), “Suriye’nin Terör İle İlişkilendirilme Süreci ve Terör Politikaları (1990-2004)”,Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü. Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

 • Özer, Y. (2018), “Savaşın Değişen Karakteri: Teori ve Uygulamada Hibrit Savaş”, Güvenlik Bilimleri Dergisi . 7(1), s.s. 29-56.

 • Özkoçak, V.(2018), “Fiziki Antropoloji Yayınlarının Gelişimi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2), 1348-1361.

 • Özkoçak, V., Özdemir,F. ( 2017), “Adli Antropolojide Yüz Ölçümünün Kullanımı”, Current Debates in Social Sciences. 10, p.p. 371-380.

 • Öztay, O. H. (2020). Osmanlı’nın Siyasal Hayatında Basının Rolü: 19. YY Örneği. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal. 6(29), 235-246.

 • Ryan, H. and Peartree, C. E., 1998, “Military Theory and Information Warfare”, Parameters, 121- 135.

 • Sokullu, E.C. (2019), ”Savaş Türleri”, Güvenlik Yazıları Serisi. No.22.https://trguvenlikportali.com/wp-content/uploads/2019/11/SavasTurleri_EbruCananSokullu_v.1.pdfŞenol, D., Erdem, S., Erdem, E. (2016), “Işid: Küresel Bir Terör Örgütü”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2), s.s. 277-292.

 • Şimşek, M. (2016), “Terörizm: Kavramsal Bir Çalışma”, Akademik Bakış Dergisi. Sayı.54, s.s. 319-335.

 • Taşar, M.M. (2016), “Savaşın Tanım ve Analitik İncelenmesi”, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü. Harp Tarihi ve Strateji ABD. Dönem Ödevi, s.s. 1-17.

 • Yılmaz, S. (2011), “11 Eylül Sonrasında ABD ve Türkiye’deki İç Güvenlik Yeniden Yapılanmalarının Karşılaştırması”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 20(3), s.s. 361-380.

 • Yücel, M., Çolakkadıoğlu, D. (2007), “Savaşın Çevresel Etkileri”, Ç.Ü.Z.F. Dergisi.22(4), s.s. 81- 90.

 • Url-2: https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2017/12/14/savasin-kisa-tarihi/

                                                                                                    
 • Article Statistics