Disleksi Hastalığının Toplumsal Farkındalığına İlişkin Gazete Reklamı Tasarımları

Author:

Number of pages: 312-321
Year-Number: 2020-29

Abstract

Dünya Nöroloji Federasyonu (1970) yılında özel öğrenme güçlüğünü “Bireyin basmakalıp direktifler, kafi derecede IQ düzeyine sahip bulunmasına karşın okumada zorluklar yaşama olarak tespit edilmiş güçlük” şeklinde açıklanmıştır. Etiyolojisi incelendiğinde, genetik faktörün baskın olduğu görülmektedir. Bu araştırma kapsamında, konuşma ve okuma sorunlarına karşın, yaratıcı fikirlere sahip olabilen bu bireylerin toplumdaki varlığı konusunda bilinç oluşturabilmek, disleksi farkındalığını artırabilmek ve öne çıkan özelliklerini vurgulamak amacıyla gazete ilanları hazırlanmıştır. İçerik analizi yöntemi yoluyla nitelik araştırması yapılmış, elde edilen veriler altı ana başlık altında toplanmıştır. İlk olarak, sosyal sorumluluk, reklam, gazete, gazete reklamı kavramları ve bunların toplum üzerindeki etkileri açıklanmıştır. Daha sonra, disleksi kavramı, ortaya çıkma sebepleri, disleksili bireylerin özellikleri, disleksinin görülmesi nedenleri ve bu noktada aile desteğinin, çevresel faktörlerin önemi üzerinde durulmuştur. Son olarak, disleksi kavramı ve disleksili bireyler hakkında gazete reklamları hazırlanmış, bu reklamlar konu ve tasarım ilkeleri bakımından irdelenerek araştırma sonuçlandırılmıştır.

Keywords

Abstract

World Federation of Neurology described the developmental dyslexia at 1970 year as “ Conventional directive a disorder that has been identified as a difficulty learning to read despite adequate intelligence and sociocultural possibilities . When the etiology is examined, it is seen that the genetic factor is dominant. In the context of this research, newspaper advertisements have been prepared in order to raise awareness about the existence of these individuals, who may have creative ideas, in spite of speech and reading problems, to increase awareness of dyslexia and to emphasize their prominent features . The qualification research was conducted through the content analysis method .Then the data obtained were collected under six main titles . Firstly, the concepts of social responsibility, advertisement, newspaper, newspaper advertisement and their effects on society are explained . Then it emphasized on the concept of dyslexia , the reasons for the emergence of the concept of dyslexia , the features of individuals with dyslexia , the bcauses of dyslexia , the family support for an individual with dyslexia , the importance of environmental factors . Finally the newspaper ads were prepared about the concept of dyslexia and individuals with dyslexia. The research was concluded by examining these advertisements in terms of subject and design principles.

Keywords