Cumhuriyet Gazetesinin Türban Olgusuna Bakışı

Author :  

Year-Number: 2020-30
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 442-457
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türban ya da başörtüsü sorunu, Türkiye’nin siyasi tarihine yaklaşık 30 yıldır hâkim olan tartışmalardan biridir. Son 30 yılda Türkiye’nin gündemine farklı kişiler, farklı siyasal akımlar ile gelen türban sorunu, ‘Kamusal alan’, ‘anayasal hak ve özgürlükler’, ‘felsefi seçimler’ gibi konular çerçevesinde defalarca tartışılmış, konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar taşınmıştır. Bütün bu süreçlerden sonra kamu personeli için başörtüsü yasağının kalkması dönemin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ekim 2013'te açıkladığı demokratikleşme paketi ile olmuştur. Kılık kıyafet yönetmeliğinin 5. maddesinde yapılan değişiklikle kısıtlayıcı hükümler kaldırılmıştır. Bu çalışmada Cumhuriyet Gazetesi’nin kurulduğu yıllardan bugüne sahiplik yapısı ve genel yayın politikasına ilişkin bilgilendirme yapıldıktan sonra, laiklik ve demokrasi kavramlarına ve türban sorununun tarihsel süreçteki gelişimine değinilmiştir. Cumhuriyet Gazetesi’nin bu süreçteki yayınları, haber metinleri ve köşe yazarları çerçevesinde değerlendirilerek, son bölümde gazetenin konumlandırılması, laiklik ve demokrasi açısından yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

The turban or head scarf issue is one of the debates that have dominated the country's political history for almost 30 years. The head scarf issue, which has occupied Turkey's agenda with different people an ddifferent political movements over the past three decades, has been discussed many times within the frame work of 'publicsphere', 'constitution alrights and freedoms' and 'philosophical choices'. The matter has even been broughtto the European Court of Human Rights (ECHR). After all the seprocesses, the lifting of the head scarf ban fort the public personel was realized witht he democratization pack age announced by the then Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan on October 1, 2013. With the amendments made to the fifth article of the dress code, the restrictive provisions were abolished. Afterin forming about owners hip structure and general publication policy of Cumhuriyet Newspaper since its establishment, this study also touches on the concepts of secularis mand democracy, as well as the development of the heads carf issue in the historical process. Publications of Cumhuriyet Newspaper in this process have been evaluated within the frame work of news articles and columnists, and the position of the newspaper has been interpreted in terms of secularism and democracy in the last chapter.

Keywords


 • Akbal, O. (02 Aralık 1988). “Kılık Kıyafetle Uğraşmaktan Vazgeçelim”,

 • Akbal, O. (02 Aralık 1988). “Kılık Kıyafetle Uğraşmaktan Vazgeçelim”,http://www.cumhuriyet.com.tr/.Akbal, O. (11 Ocak 1987). “Bu Tutumla Bu Kafayla”, http://www.cumhuriyet.com.tr/.

 • Aksoy, M (06 Eylül 2007). “YÖK’ün modern türban icadı”, https://www.yenisafak.com/.

 • Aksoy, M. (06 Eylül 2007). “YÖK’ün Modern Türban İcadı”, https://www.yenisafak.com/.Aktan, C.C. (2008). “Siyasal Yönetim Biçimleri ve Demokrasi”, Köprü dergisi, 103: 26-32.Arcayürek, C. (07 Şubat 2008). “YÖK’de Kadrolaşma”, http://www.cumhuriyet.com.tr/.

 • Arcayürek, C. (14 Ocak 1987). “Demokrasiyi Korumak”, http://www.cumhuriyet.com.tr/. Balbay, M. (06 Haziran 2008b), “AKP’nin İstediği”, http://www.cumhuriyet.com.tr/.

 • Balbay, M. (07 Şubat 2008a). “AKP ve MHP Birlikteliği”, http://www.cumhuriyet.com.tr/.Balbay, M. (11 Mayıs 2005). “Avrupa Kapıyı Kapadı”, http://www.cumhuriyet.com.tr/.Cemal, H. (2005). Cumhuriyet’i Çok Sevmiştim (13.Baskı), Doğan Kitap, İstanbul.

 • Cumhuriyet, 22/12/1982, 26/12/1986, 27/12/1986, 06/01/1987, 07/01/1987, 08/01/1987,13/01/1987, 24/10/1987, 02/12/1988, 08/03/1989, 27/10/1990, 28/10/1990, 10/04/1991,12/04/1991, 02/02/2008, 03/02/2008, 07/02/2008, 10/02/2008, 12/02/2008, 21/02/2008,28/02/2008, 06/06/2008, 15/06/2008, 22/07/1998, 30/06/2004, 17/05/2005, 05/06/2005. Ekmekçi, M. (08 Mart 2010). “Hukuk Devleti”, http://www.cumhuriyet.com.tr/.

 • Göze, A. (1998). Siyasal Düşünceler ve Yönetimler (8. Baskı), Beta Yayınları, İstanbul.

 • Gözler, K. (2010). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Erişim Tarihi: 10.10.2017 http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm.

 • Hürriyet, 07/02/2008-07/03/2008 ve 06/06/2008. http://www.hurriyet.com.tr/.

 • Kongar, E. (04 Şubat 2008). “Gerilen Toplum”, http://www.cumhuriyet.com.tr/. Mumcu, U. (06 Aralık 1988). “Türban”, http://www.cumhuriyet.com.tr/.

 • Mumcu, U. (08 Ocak 1987a). “Türban ve Fes”, http://www.cumhuriyet.com.tr/.

 • Mumcu, U. (09 Ocak 1987b). “Atatürk ve Bugün”, http://www.cumhuriyet.com.tr/.

 • Mumcu, U. (14 Ocak 1987). Asker ve Demokrasi, Cumhuriyet, http://www.cumhuriyet.com.tr/. Özgentürk, I. (04 Şubat 2008). “Kadın Duruşu”, http://www.cumhuriyet.com.tr/.

 • Radikal, 02/03/2004. http://www.radikal.com.tr/.

 • Reçber, K. (2004). Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi, Ezgi Kitabevi Yayını, Bursa

 • Sartori, G. (1996). Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, (Çev.:TunçerKaramustafağolu ve Mehmet Turhan), Yetkin Yayınları, Ankara.

 • Selçuk, İ. (08 Aralık 1989). “Beklenen Karar”, http://www.cumhuriyet.com.tr/.

 • Selçuk, İ. (13 Nisan 1991). “Tamamlayıcı Yorum”, http://www.cumhuriyet.com.tr/.

 • Tocqueville, A. (2004). Eski Rejim ve Devrim, (Çev.: Turhan Ilgaz), İmge Kitabevi, İstanbul. Yağcı, A. (2008). “Kemalist Söylemde Türban: Bir Milli Mesele”, Birikim Dergisi.

 • 25/10/1990 tarih ve 3670 sayılı “Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün Kurulması ile14.1.1970 Tarihli ve 1211 Sayılı ve 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Kanunlarda DeğişiklikYapılması Hakkında 422 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun”.

 • http://www.abhaber.com/haber.php?id=10101 Erişim Tarihi: 25.05.2018.

 • http://www.belgenet.com/yasa/iptal/k3511.html Erişim Tarihi: 10.02.2018.http://www.belgenet.com/yasa/iptal/k3511.html, Erişim Tarihi: 10.02.2018.

                                                                                                    
 • Article Statistics