Cumhuriyet Gazetesinin Türban Olgusuna Bakışı

Author:

Year-Number: 2020-30
Number of pages: 442-457
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türban ya da başörtüsü sorunu, Türkiye’nin siyasi tarihine yaklaşık 30 yıldır hâkim olan tartışmalardan biridir. Son 30 yılda Türkiye’nin gündemine farklı kişiler, farklı siyasal akımlar ile gelen türban sorunu, ‘Kamusal alan’, ‘anayasal hak ve özgürlükler’, ‘felsefi seçimler’ gibi konular çerçevesinde defalarca tartışılmış, konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar taşınmıştır. Bütün bu süreçlerden sonra kamu personeli için başörtüsü yasağının kalkması dönemin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ekim 2013'te açıkladığı demokratikleşme paketi ile olmuştur. Kılık kıyafet yönetmeliğinin 5. maddesinde yapılan değişiklikle kısıtlayıcı hükümler kaldırılmıştır. Bu çalışmada Cumhuriyet Gazetesi’nin kurulduğu yıllardan bugüne sahiplik yapısı ve genel yayın politikasına ilişkin bilgilendirme yapıldıktan sonra, laiklik ve demokrasi kavramlarına ve türban sorununun tarihsel süreçteki gelişimine değinilmiştir. Cumhuriyet Gazetesi’nin bu süreçteki yayınları, haber metinleri ve köşe yazarları çerçevesinde değerlendirilerek, son bölümde gazetenin konumlandırılması, laiklik ve demokrasi açısından yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

The turban or head scarf issue is one of the debates that have dominated the country's political history for almost 30 years. The head scarf issue, which has occupied Turkey's agenda with different people an ddifferent political movements over the past three decades, has been discussed many times within the frame work of 'publicsphere', 'constitution alrights and freedoms' and 'philosophical choices'. The matter has even been broughtto the European Court of Human Rights (ECHR). After all the seprocesses, the lifting of the head scarf ban fort the public personel was realized witht he democratization pack age announced by the then Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan on October 1, 2013. With the amendments made to the fifth article of the dress code, the restrictive provisions were abolished. Afterin forming about owners hip structure and general publication policy of Cumhuriyet Newspaper since its establishment, this study also touches on the concepts of secularis mand democracy, as well as the development of the heads carf issue in the historical process. Publications of Cumhuriyet Newspaper in this process have been evaluated within the frame work of news articles and columnists, and the position of the newspaper has been interpreted in terms of secularism and democracy in the last chapter.

Keywords