Temalı Parklarda Müşteri Deneyimi, Memnuniyet Ve Tekrar Ziyaret Niyeti: Sazova Bilim, Sanat Ve Kültür Parkı Üzerine Bir Çalışma

Author :  

Year-Number: 2020-30
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 419-430
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Temalı parklar özellikle Disneyland’ın kurulması ile birlikte giderek büyüyen turizm sektörünün önemli bir parçası haline gelmiştir. Temalı parklar içlerinde eğlence mekânları, yiyecek içecek işletmeleri ve hatta konaklama tesislerini gibi birçok yapıyı barındırmaktadır. Bu nedenle bulundukları destinasyonlarda hem alternatif bir çekicilik unsuru oluşturmakta hem de turizm gelirlerinin artmasını sağlamaktadır. Turizmin her alanında olduğu gibi temalı parklarda da ziyaretçilerin memnuniyetleri, işletmenin başarı düzeyini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle yapılan çalışmada temalı parklarda memnuniyeti oluşturan boyutlar ve tekrar ziyaret niyeti arasındaki ilişkiler yapısal eşitlik modeli aracılığıyla incelenmiştir. Araştırma verileri Eskişehir’de Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı’nı ziyaret eden kişilerden kolayda örnekleme tekniği ile toplanmıştır. Bu kapsamda 417 katılımcıdan veri toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre ziyaretçilerin memnuniyetlerini etkileyen boyutlar fiziksel öğeler, empati ve güvenilirlik olarak tespit edilmiştir. Ziyaretçilerin memnuniyet düzeylerini en çok etkileyen boyutun ise fiziksel öğeler olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte memnuniyet ile tekrar ziyaret niyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve memnuniyetin tekrar ziyaret niyeti üzerinde etkili olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Theme parks have become an important part of the tourism industry with the establishment of Disneyland. Theme parks both play an alternative attraction role and generate income since they incorporate establishments like entertainment, food and beverage and even accommodation facilities within themselves. As in any other field of the tourism industry, customer satisfaction plays a critical role in terms of business success. Thus, this study aimed to examine the factors influencing the visitors’ satisfaction and their revisit intention in themed parks by structural equation model. The data was gathered from the visitors of Sazova Science, Art and Culture Park in Eskisehir. 417 tourists volunteered to participtate to the study. Findings indicate that subdimensions of visitors’ satisfaction are physical attributes, empathy, and reliability. The most influencing subdimension that influences visitors’ satisfaction is determined as physical attributes. Another fact is that there is a significant relationship between satisfaction and revisit intention and satisfaction has an effect on revisit intention.

Keywords


 • Ali, F., Ryu, K. ve Hussain, K. (2015). Creative Tourists' Experience, Memories, Satisfaction and

 • Ali, F., Ryu, K. ve Hussain, K. (2015). Creative Tourists' Experience, Memories, Satisfaction and Behavioural Intentions, Journal of Travel and Tourism Marketing, 33(1), 85–100.

 • Ali, F., Kim, W. G., Li, J. ve Jeon, H. M. (2018). Make It Delightful: Customers' Experience,Satisfaction And Loyalty in Malaysian Theme Parks, Journal of Destination Marketing & Management, 7, 1-11.

 • Alpar, R. (2013). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Dördüncü Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Ariffin, A.A.M., ve Yahaya, M.F. (2013). The Relationship Between Airport Image, NationalIdentity And Passengers Delight: A Case Study of the Malaysian Lowcost Carrier Terminal(LCCT).” Journal of Air Transport Management, 31(1), 33–36.

 • Arnould, E., Price, L. L. ve Tierney, P. (1998). Communicative Staging Of The Wilderness Servicescape, Service Industries Journal, 18(3), 90-115.

 • Aylan, F. K., ve Şalvarcı, S. (2019). Kent Turizmi Açısından Rekreasyon Alanlarının Önemi:Konya Temalı Parklar Örneği. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (3).Baker, D., ve Crompton, J. (2000). Quality, Satisfaction And Behavioral Intentions.” Annals of Tourism Research, 27(3), 785-804.

 • Baker, J., Grewal, D. ve Parasuraman, A. (1994). The Influence of Store Environment on Quality Inferences and Store Image, Journal of the Academy of Marketing Science, 22(4), 328–339

 • Bigne, J. E., Sanchez, M. I., ve Sanchez, J. (2001). Tourism Image, Evaluation Variables and After Purchase Behavior: Interrelationship, Tourism Management, 22(6), 607-616.

 • Brady, M.K. ve Cronin, J. (2001). Some New Thoughts on Conceptualizing Perceived Service Quality: A Hierarchial Approach, The Journal of Marketing. 65(3), 34-49.

 • Bowen, D. (2001). Antecedents of Consumer Satisfaction and Dissatisfaction (CS/D) on Long-HaulInclusive Tours: A Reality Check on Theoretical Considerations, Tourism Management, 22(1), 49- 61.

 • Burns, D. ve Neisner, L.(2006). Customer Satisfaction in A Retail Setting: The Contribution Of Emotion, International Journal of Retail and Distribution Management, 34(1), 49–66.

 • Çelik Çanga, A, Yücesoy, N. (2019). Tema Parkları Ve Bursa Odaklı Park TemalarınınBelirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2) , 249-263.

 • Çıngı, H. (2009). Örnekleme Kuramı, Üçüncü Baskı. Ankara: Bizim Büro Basımevi.

 • Derman, E. (2018). Bir Alternatif Turizm İşletmesi Olarak Macera Parkı, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,5 (3) , 68-76.

 • Dong, P. ve Siu, N.Y.-M. (2013). Servicescape Elements, Customer Predispositions and Service Experience: The Case of Themepark Visitors, TourismManagement, 36, 541–551.

 • Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bilim Sanat ve Kültür Parkı, (Çevrimiçi):https://eskisehir.ktb.gov.tr/TR-157965/bilim-sanat-ve-kultur-parki.html. (Erişim Tarihi: 21.02.2020)

 • Gürbüz, H. ve Yılmaz, V. (2017). Eskişehir Rekreasyon Alanlarından Kentpark’ın Kullanım Tercihini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması, Social Science Studies, Cilt 5, Sayı 9, s. 187-200.

 • Gök, A, Bingöl, B. (2017). Tarih ve Kültür Temalı Parklar. İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 7 (15) , 129-140

 • Gwinner, K., Gremler, D. ve Bitner, M. J. (1998). Relational Benefits in Services Industries: The Customer’s Perspective, Journal of the Academy of Marketing Science, 26(2), 101-114.

 • Han, H. ve Ryu, K. (2009). The Roles of The Physical Environment, Price Perception, andCustomer Satisfaction in Determining Customer Loyalty in The Family Restaurant Industry, Journal of Hospitality and Tourism Research, 33(4), 487–510.

 • Harris, L. C. ve Ezeh, C. (2008). Servicescape and Loyalty Intentions: An Empirical Investigation, European Journal of Marketing, 42(3/4), p: 390-422.

 • Homburg, C., Koschate, N. ve Hoyer, W.D. (2006). The Role Of Cognition and Affect In TheFormation of Customer Satisfaction: A Dynamic Perspective, Journal of Marketing, 70(3), 21–31.

 • İnce, S, Küçük, V. (2018). Tematik Park Kavramı Kayseri Harikalar Diyarı Örneği İrdelenmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), 3 (1) , 18-33.

 • Jarvis, D., Stoeckl, N. ve Liu, H. (2016). The Impact of Economic, Social and EnvironmentalFactors on Trip Satisfaction and The Likelihood of Visitors Returning, Tourism Management, 52, 1–18.

 • Kim, J., Kim,M. ve Lennon, S.(2009). Effects of Website Atmospherics on Consumer Responses: Music And Product Presentation, Direct Marketing: An International Journal, 3(1), 4–19.

 • Koenig-Lewis, N. ve Palmer, A. (2014). The Effects of Anticipatory Emotions on Service Satisfaction and Behavioral Intention, Journal of Services Marketing, 28 (6), 437–451.

 • Kotler, P., Bowen, J.T. ve Makens, J.C. (2010). Marketing for Hospitality and Tourism, Pearson: New Jersey.

 • Kozak, M. (2001). Repeaters’ Behavior at Two Distinct Destinations, Annals of Tourism Research, 28(3), 784-807.

 • Kozak, M. ve Rimmington, M. (2000). Tourist Satisfaction With Mallorca, Spain, as An Off- Season Holiday Destination, Journal of Travel Research, 38(3), 260-269.

 • Kuo, H. P. ve Wu, K. L. (2014). The Influence of Service Quality on Customer Satisfaction inTheme Parks Design of Taiwan. İçinde: Advanced Materials Research (Vol. 1008, pp. 1543-1547). Trans Tech Publications Ltd.

 • Ladhari, R.(2009). Service Quality, Emotional Satisfaction, and Behavioural Intentions: A Study in The Hotel Industry, Managing Service Quality, 19(3), 308–331.

 • Lin, J. Ve Liang, H. (2011). The Influence of Service Environments on Customer Emotion and Service Outcomes, Managing Service Quality, 21(4), 350–372.

 • Loureiro, S.M.C., Miranda, F.J. ve Breazeale, M. (2014). Who Needs Delight? The Greater Impactof Value, Trust And Satisfaction in Utilitarian, Frequent-Useretail, Journal of Service Management, 25(1), 101–124.

 • Milman, A., Li,X., Wang,Y. ve Yu, Q. (2012). Examining The Guest Experience in ThemedAmusement Parks: Preliminary Evidence From China, Journal of Vacation Marketing, 18(4), 313– 325.

 • Oh, H. (1999). Service Quality, Customer Satisfaction, and Customer Value: A Holistic Perspective, International Journal of Hospitality Management, 18(1), 67-82.

 • Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: A Behavioral Perspective On The Consumer, New York, NY: McGraw-Hill.

 • Özdamar, K. ve Dinçer, S. (1987). “Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Değerlendirme ve Veri Analizi, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.

 • Parasuraman, A., Berry, L. ve Zeithaml, V. (1988). “SERVQUAL: A Multiple Item Scale For Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing, 64(19), 12-40.

 • Reisinger, Y. ve Turner, L. (1999). Structural Equation Modeling With Lisrel: Application in Tourism, Tourism Management, 20(1), 71-88.

 • Themed Entertainment Association & AECOM (2019) “Theme Index and Museum Index: TheGlobal Attractions Attendance Report”, (Online), Link: https://www.aecom.com/wp- content/uploads/2019/05/Theme-Index-2018-4.pdf. (Erişim Tarihi: 20.02.2020)

 • Türkiye İstatistik Kurumu (2019). “Turizm İstatistikleri” http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072. (Çevrimiçi) Erişim Tarihi: 15.12.2019.

 • Um, S., Chon, K. ve Ro, Y. (2006). Antecedents Of Revisit Intention, Annals of Tourism Research, 33(4), 1141-1158.

 • Wu, H.-C., Li, M.-Y. ve Li, T. (2018). A Study of Experiential Quality, Experiential Value,Experiential Satisfaction, Theme Park Image, and Revisit Intention, Journal of Hospitality & Tourism Research, 42(1), 26–73.

 • Yılmaz, V. ve Çelik, H.E. (2016). Lisrel 9.1 ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, Ankara: Anı Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics