Yüksek Teknoloji Ürünleri İhracı Ve Belirleyicileri: Panel Veri Analizi

Author :  

Year-Number: 2020-30
Language : null
Konu :
Number of pages: 496-507
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. yüzyılda her alanda yaygınlaşan inovasyon faaliyetleri, ülkelerin ekonomik açıdan gelişmişlik düzeylerini etkilemektedir. Bu minvalde, yüksek teknoloji üreten ve ürünlerini ihraç eden ülkeler, uluslararası rekabet açısından diğer ülkelerden bir adım öne geçmektedir. Dolayısıyla ülkeler için artık yüksek teknoloji üretimi büyük önem taşımakta; ülkeler bu yönde yapılan çalışmaları, düzenlenen politikaları artırma çabası içerisine girmektedir. Tam da bu noktada, ekonomi literatüründe yüksek teknoloji ürünleri ihracatı ve belirleyen faktörler üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, seçilmiş 16 ülkenin 2007-2018 dönemine ait yıllık verileriyle yüksek teknoloji ürünleri ihracının belirleyicilerinin panel veri analiz yöntemi kullanılarak incelenmesidir. Çalışmada; Dünya Bankası resmi sitesinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışmada, yüksek teknoloji ürünleri ihracatının belirleyicileri, sabit etkiler ile tesadüfi etkiler modelleri ve GMM modeli karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Bu analizde, bağımlı değişken olarak yüksek teknoloji ürünleri ihracatı; bağımsız değişken olarak ise GSYH, bilim-teknik dergi makale sayısı ve patent başvuru sayısı göstergeleri değerlendirilmiştir. Analizde elde edilen tahmin sonuçlarına bağlı olarak bu değişkenlerin yüksek teknoloji ürünleri ihracatına etkileri yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

Innovation activities, which became widespread in all area in the 21st century, affect the economic development level of the countries. In this regard, the countries that produce high technology and export their products get one step ahead of other countries in terms of international competition. Therefore, high technology production is great importance for the countries; countries are trying to increase the efforts and policies in this direction. At this point, the export of high-tech products and the determining factors have become an issue to be emphasized in the economic literature. The aim of this study is to investigate the determinants of the export of high technology products with the annual data of 2007-2018 period of 16 selected countries, using the panel data analysis method. In this study; data from the official website of the World Bank was used. In the study, determinants of high technology product export were analyzed by comparing fixed effects, random effects models and GMM model. In this analysis, high-technology export as dependent variable, as an independent variable; GDP, science-technical journal articles and patent applications were evaluated. The effects of these variables on high-tech exports were interpreted depending on the estimation results obtained in the analysis.

Keywords


 • Akata, G.K., Kirbas, İ. ve Dikdak, S.(2015), “Yeni Ekonomide Bilgi Dönüşümlerinin Teknoloji

 • Akata, G.K., Kirbas, İ. ve Dikdak, S.(2015), “Yeni Ekonomide Bilgi Dönüşümlerinin TeknolojiAçısından Toplum ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri”, 20.Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul Üniversitesi, Beyazıt, İstanbul, DOI: 10.13140/RG.2.1.4852.8406.

 • Baltagi, Badi, ve diğerleri(2011). “Testing for sphericity in a fixed effects panel data model” Econometrics Journal, volume 14, pp. 25–47. doi: 10.1111/j.1368-423X.2010.00331.x

 • Belay, Seyoum; (2005), “Determinants of Levels of High Technology Exports: An Empirical Investigation”, Advances in Competitiveness Research, 13(1), pp.64–79.

 • Buzdağlı, U., Uzun A.M., Emsen S. Ö. (2019), “yükselen ekonomilerde yüksek teknolojili malihracatının belirleyicileri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Arşiv Cilt 20, Sayı 1: 474 – 487.

 • Çapik, E. ve Kaygısız, A. D.(2018), “Ar-Ge harcamaları ve yüksek teknolojili ürün ihracatınınbüyümeye etkisi: türkiye örneği”, Cilt/Volume: 16 Sayı/Issue: 4 Aralık/December 2018 ss./pp. 301- 314.

 • Das, S., Sen, P.K. and Sengupta, S. (1998), “Impact of strategic alliances on firm evaluation”, Academy of Management Journal, Vol. 41 No. 1, pp. 27-41.

 • Ergün, N. 2009. “Teknolojik Açıdan Gelişmiş Bir Türkiye İçin: Tasarım Ar-Ge ve İnovasyon”, Çerçeve Dergisi, 17(52): 6-10.

 • Falk, M. (2009). “High-Tech Exports and Economic Growth in Industrialized Countries”, Applied Economics Letters, Vol. 16, pp. 1025-1028.

 • Gökmen, Yunus ve Ufuk TURAN (2013), “The Determinants of High Technology ExportsVolume: A Panel Data Analysis of EU-15 Countries”, International Journal of Management, Economics and Social Sciences, 2 (3): 217-232.

 • Güneş, S. ve Akın, T (2019), “Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı: Lider Ülkeler ve Türkiye Analizi”, Sosyoekonomi, Vol. 27(40), 11-29, https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.02.01.

 • Ioannıdıs, Evangelos and Paul Schreyer (1997), “Technology and Non Technology Determinants of Export Share Growth”, OECD Economic Studies, No. 28, pp: 169-205.

 • Kabaklarlı, Esra, Duran, M.S. ve Telli Üçler, Y. (2018), “High-Technology Exports and EconomicGrowth: Panel Data analysis for Selected OECD Countries”, Forum Scientiae Oeconomia, 6 (2): 47-60.

 • Kılıç, C., Bayar, Y., Özekicioğlu, H. (2014). “Araştırma Geliştirme Harcamalarının YüksekTeknoloji Ürün İhracatı Üzerindeki Etkisi: G–8 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (44), 115-130. in Turkish.

 • Kibritçioğlu, Aykut, (1998), “İktisadi büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri”, Ank. Ü. SBF Dergisi, Cilt:53,No:1-4,s.207-230.

 • Knomea (2018), World Data Atlas, Rankings, Foreign Trade, “https://knoema.com/atlas/ranks/Hightechnology-exports”, 02.05.2018.

 • Konak, A. (2018), “Yüksek Teknoloji İçeren Ürün İhracatının İhracat Hacmi ve Ekonomik BüyümeÜzerine Etkisi; Seçilmiş OECD Ülkeleri ve Türkiye Örneği”; Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi,3(2): 56-80, DOI: 10.24013/jomelips.489768.

 • Kula, F. (2003). “Uluslararası sermaye hareketlerinin etkinliği: Türkiye üzerine gözlemler”. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 141-154.

 • Moraes Jaqueline and Luna Ivette (2018), “Dynamic and determinants of high technology exportsin Latin America and the Caribbean: a network and a panel data analysis” III Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação, DOI: 10.5151/enei2018-26.

 • Potters, L., R. Ortega-Argilés and M. Vivarelli. 2008. “R&D and Productivity: Testing Sectoral Peculiarities Using Micro Data”. IZA DP, No. 3338.

 • Sungur, O., Aydın, H. İ. ve Eren, M. V. (2016) ‘‘Türkiye’de Ar-Ge, İnovasyon, İhracat veEkonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Asimetrik Nedensellik Analizi’’, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (1): 173-192.

 • Tebaldi, E. (2011). “The determinants of high-technology exports: A panel data analysis.” Atlantic Economic Journal, 39(4), 343-353.

 • Telatar O.M., Değer M.K., Doğanay M.A. (2016), "Teknoloji Yoğunluklu Ürün İhracatınınEkonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği (1996:Q1-2015:Q3)", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.30, ss.921-934.

 • Torres-Reyna, O. (2007) “Panel Data Analysis Fixed and Random Effects Using Stata” (v. 4.2). Data & Statistical Services, Priceton University.

 • Tschirky, Hugo (2003), “The concept of integrated technology and innovation management”,Industrielle Organisation, 45 – 105.

 • TÜBİTAK. (2018). “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu”, Ankara: TübitakYayınları (Erişim Tarihi: 02.05.2018) http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/icerik-hakkimizda.

 • Türedi, S. (2013), “Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Byümeye Etkisi: Gelişmiş VeGelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Cilt 4, Sayı 7

 • Worldbank (2017), https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS.,08.06.2018

 • Worldbank (2018),“https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS”, 10.10.2018 Yıldırım, K., (2019), “Makro Ekonomi”, Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2019, 684.

 • Yoo, S.H. (2008). “High-Technology Exports and Economic Output: An Empirical Investigation”, Applied Economics Letters, Vol. 15, pp. 523-525.

 • Zerenler, M., Türker, N. ve Şahin, E. (2007), “Küresel Teknoloji, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Ve Yenilik İlişkisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (17), 653-667.

                                                                                                    
 • Article Statistics