Çevrimiçi Yorumların Davranışsal Niyete Etkisi: Google Haritalar Örneği

Author :  

Year-Number: 2020-30
Language : null
Konu :
Number of pages: 357-364
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmenin etkisi ile tüketici istek ve beklentileri sürekli olarak değişim göstermektedir. Ticaretin ve pazarlamanın da dijitalleşmesiyle işletmeler daha fazla kişiye erişim sağlama olanağı bulmuştur. Potansiyel müşteri konumunda olan insanlar ise, bir ürünü satın almadan önce o ürünü daha önce deneyimleyen kişilerin görüşlerini aktardığı çevrimiçi yorumların yer aldığı mobil uygulamalardan yararlanarak en doğru seçimi yapmaya çalışmaktadırlar. Yapılan bu araştırmanın amacı, çevrimiçi yorumların, yiyecek- içecek işletme tercihlerine etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada veriler anket tekniği kullanılarak, Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden elde edilmiştir. Anketlerden elde edilen veriler SPSS analiz programıyla analiz edilmiş, sonuçlar alanyazındaki çalışmalar ile karşılaştırılmıştır.

Keywords

Abstract

With the development of technology and globalization, consumer demands and expectations are constantly changing. Trade, marketing, etc. With its digitalization, institutions have provided access to more people. On the other hand, people who are potential customers try to make the right choice by using mobile applications with online reviews where the people who have previously experienced the product share their opinions. The purpose of this research is to intuitively measure the impact of online comments on food and beverage business preferences. In order to obtain data in the research, a survey technique was applied to Selçuk University students. The data obtained from the surveys were analyzed with the SPSS analysis program and the results were compared with the studies in the literature.

Keywords


 • Ak, S., Sürücü, Ö. A. (2018). Termal Otel İşletmelerinin Çevrimiçi Tüketici Değerlendirmeleri

 • Ak, S., Sürücü, Ö. A. (2018). Termal Otel İşletmelerinin Çevrimiçi Tüketici Değerlendirmeleri Bağlamında İncelenmesi: Trıpadvisor Örneği. 19. Ulusal Turizm Kongresi, Afyonkarahisar.

 • Arıkan, R. (2011). Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Nobel Dağıtım. Ankara.

 • Ateş, A., Sunar, H. (2019). İvriz Kültürel Peyzajı Alanının Çevrimiçi Ziyaretçi Yorumları ileAnalizi: Google Haritalar Örneği, Conference: Ereğli International Science and Academic Congress, Ereğli/KONYA

 • Ateş, A., Sunar, H. (2020). Analysıs of Tourısm Values of Konya wıth Onlıne Vısıtor Comments:The Case of Trıpadvısor, In book: The Current Approaches in Tourısm (Ed. Ateş, A., Akmeşe, K.A.), pp.97-117, Publisher: İksad Publıshıng House.

 • Ateş, A., Şahin, M., Tuncez, H., A. (2020). Evaluatıon of Customer Complaınts of Restaurants inTrıpadvısor: The Case of Konya Provınce, In book: The Current Approaches in Tourısm (Ed. Ateş, A., Akmeşe, K.A.), pp.3-17, Publisher: İksad Publıshıng House.

 • Ateş, A., Sunar, H., Akmeşe, A. (2019). Sosyal Medya ve Turizm, Karaman, A., Sayın, K. (ed.). Dijital Turizm Sektörün Yeni Geleceği, ss. 135-146. Eğitim Yayınevi, Konya.

 • Ateş, A., Sunar, H., Bilge, F.A. (2019). Analysis of Istanbul Airport with Online PassengerComments: The Case of Google Maps, The Thırd Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2019) At: Mersin, Türkiye

 • Cengiz, H., Basaran, S. (2016). Cep Telefonu Kullanicilarinin Tüketici TecrübelerininDegerlendirilmesi: Online Tüketici Yorumlari Üzerine Netnografik Bir Inceleme. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 73.

 • Chatterjee, P. (2001). Online review: do consumers use them? Advances in Consumer Research 28 (2001) 129–133.

 • Chen, Y., Fay, S., Wang, Q. (2004). Marketing implications of online consumer product reviews, Working paper, department of marketing, University of Florida.

 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik, Spss ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

 • Çuhadar, M., Özkan, A., Çaylıkoca, A. (2017). Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik ÇevrimiçiMüşteri Değerlendirmelerinin İncelenmesi: Isparta İli Örneği. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 29(4).

 • Dellarocas, C. (2003). The digitization of word of mouth: promise and challenges of online feedback mechanisms, Management Science 49 (10) (2003) 1407–1424.

 • Dellarocas, C., Awad, N.F. Zhang, X. (2007). Exploring the value of online product reviews in forecasting sales: the case of motion pictures, Journal of Interactive Marketing 21 (4), 23-45.

 • Duan, W., Gu, B., Whinston, A. B. (2008). Do online reviews matter?—An empirical investigation of panel data. Decision support systems, 45(4), 1007-1016.

 • Eren R., Çelik M. (2017). Çevrimiçi Gastronomi İmajı: Türkiye Restoranlarının Tripadvisor Yorumlarının İçerik Analizi, Turizm Akademik Dergisi, 4 (2), 121-138.

 • Godes, D., Mayzlin, D. (2004). Using online conversations to study word of mouth communication, Marketing Science 23 (4) 545–560 Fall.

 • Karaca, Ş., Gümüş, N. G. (2020). Tüketicilerin Online Yorum Ve Değerlendirme PuanlarınaYönelik Tutumlarının Online Satın Alma Davranışlarına Etkisi. Sakarya İktisat Dergisi, 9(1), 52- 69.

 • Kozak, M. (2014). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri, Detay Yayıncılık. Ankara.

 • Lee, M., Rodgers, S., Kim, M. (2009). Effects of valence and extremity of eWOM on attitudetoward the brand and website. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 31(2), 1-11.Liu, Y. (2006). Word of mouth for movies: its dynamics and impact on box office revenue, Journal of Marketing 70 (July 2006) 74–89

 • Mathwick, C., Mosteller, J. (2017). Online reviewer engagement: A typology based on reviewer motivations. Journal of Service Research, 20(2), 204-218.

 • Park, C., Lee, T.M., (2009). Information direction, website reputation and eWOM effect: a moderating role of product type. J. Bus. Res. 62 (1), 61–67.

 • Park, D.H., Lee, J., Han, I., (2007). The effect of on-line consumer reviews on consumer purchasingintention: the moderating role of involvement. Inernational. Journal Electron. Commer. 11 (4), 125–148.

 • Selçuk Üniversitesi, (2019). 2018 Yılı İdari Faaliyet Raporu, http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/106/2018_faaliyet_raporutaslak_28_02_(2)(1).pdf

 • Sparks, B.A., Browning, V., (2011). The impact of online reviews on hotel booking intentions and perception of trust. Tourism Management. 32 (6), 1310–1323.

 • Sunar, H., Ersöz, B., Efe, D. (2019). Çevrimiçi Yorumlar Aracılığıyla Bir Destinasyonun TurizmAlt Yapısının İncelenmesi: İskenderun Örneği, Innovation and Global Issues Congress V, Bildiriler Kitabı, May 02-04, 2019 Ankara. Ss. 491-498.

 • Sunar, H., Gökçe, F., Altunöz, Ö. Sürücü (2018). Hatay’ın Turizm Değerlerinin Online MüşteriDeneyimleri Aracılığıyla İncelenmesi, Journal of Recreation and Tourism Research, 5 (4), 63-71.

 • Tunçalp, O. (2018). Turizm pazarlamasında çevrimiçi sitelerindeki müşteri yorumları ve puanlamasisteminin otel satış fiyat tercihlerine etkisi. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, 2(2), 28-40.

 • Zhang, K. Z., Zhao, S. J., Cheung, C. M., Lee, M. K. (2014). Examining the influence of onlinereviews on consumers' decision-making: A heuristic–systematic model. Decision Support Systems, 67, 78-89.

                                                                                                    
 • Article Statistics