Avusturya-Macaristan İmparatoru Fransuva Jozef'in ( Franz Joseph ) Ölümünün Türk Basınına Yansımaları

Author :  

Year-Number: 2020-30
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 473-491
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1830 yılında dünya gelen Fransuva Jozef, 1848 İhtilalleri'nin meydana getirdiği olumsuzluklar içerisinde Avusturya-Macaristan İmparatoru olmuştur. Zira genç Jozef, 1848'de tahta çıktığı sırada imparatorluğun birçok yerinde ayaklanmalar hüküm sürmekteydi. Hükümdarlığı boyunca birçok savaşa şahit olan Fransuva Jozef, 25 Temmuz 1914' te Sırbistan'a savaş ilan ederek Birinci Dünya Savaşı'nı başlatmıştır. Ancak Fransuva Jozef, başlattığı savaşın sonucunu göremeden 21 Kasım 1916 günü hayatını kaybetmiştir. Seksen altı yaşında hayata veda eden Fransuva Jozef'in ölümü, kendi imparatorluğunun yanı sıra Türk basınını da oldukça meşgul etmiştir. Bu çalışmada da yaklaşık altmış sekiz yıl Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'nu yöneten Fransuva Jozef'in ölümünün Türk basınına yansımaları ele alınmıştır. Fransuva Jozef'in ölümüne detaylı bir şekilde yer veren Türk basını, İmparator Jozef'in ölüm haberini ilk sayfadan okurları ile paylaşmıştır. Bunların yanı sıra Türk basını; Fransuva Jozef'in ölmeden önceki sağlık durumuna, imparator için düzenlenen cenaze merasimine, imparatorun ölümünün dış basındaki yankılarına ve müttefik kimliklerin imparatorun ölüm haberine yaklaşımlarına da ayrıntılı bir şekilde yer vermiştir.

Keywords

Abstract

Fransuva Jozef, who came to the world in 1830, became the Austro-Hungarian Emperor among the negativities caused by the 1848 Revolutions. Because when the young Jozef ascended the throne in 1848, riots prevailed in many parts of the empire. Fransuva Jozef, who witnessed many wars during his reign, started World War I by declaring war on Serbia on July 25, 1914. However, Fransuva Jozef died on November 21, 1916, without seeing the outcome of the war he started. The death of Fransuva Jozef, who died at the age of eighty six, was very busy with the Turkish press as well as his own empire. In this study, the reflection of the death of Fransuva Jozef, who ruled the Austro-Hungarian Empire for about sixty-eight years, to the Turkish press was discussed. The Turkish press, which gives a detailed account of Fransuva Jozef's death, shared the news of the death of Emperor Jozef with his readers from the first page. In addition to these, the Turkish press also detailed the health status of Fransuva Jozef before her death, the funeral ceremony held for the emperor, the echo of the emperor's death in the outer press and the approach of allied identities to the emperor's death news.

Keywords


 • Armaoğlu, F.(1997). 19. Yüzyıl Siyasi Tarih (1789-1914 ), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

 • Gündoğdu, A. (2016). "Büyük Harbe Giden Yol ve Dünya Dengeleri", Editör: Ümit Özdağ, 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Kripto Yayınları, Ankara.

 • Karbi, B.(2019). "Milliyetçilik Çağında Çok Uluslu İmparatorlukların Sonuna Doğru- Avusturya ( -Macaristan) İmparatorğu'nun Dış Politikasının Ana Hatları: 1848- 1914", Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Dergisi, C.3, S.6, Temmuz, ss.56-72.

 • Kiste, J. V. D. (2005). Emperor Francis Joseph: Life, Death and the Fall of the Habsburg Empire, Sutton Publishing, United Kingdom.

 • Roberts, J.M.(2015). Avrupa Tarihi, Çev: Fethi Aytuna, İnklâp Kitabevi, İstanbul. Sander, O. (2013). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918'e, İmge Kitabevi, Ankara.

 • Uçarol, R. (1995). Siyasi Tarih (1789-1994), Filiz Kitabevi, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics