Osmanlı’nın Siyasal Hayatında Basının Rolü: 19. YY Örneği

Author:

Number of pages: 235-246
Year-Number: 2020-29

Abstract

Bu çalışmada Osmanlı’da çıkan gazeteler üzerinden Osmanlı’da basın hayatının doğuşu ve gelişmesi incelenmiştir. Osmanlı topraklarında basın hayatı öncelikle yabancı dillerde yayımlanan gazeteler ile başlamış, 1828 yılında yayımlanan ilk Türkçe gazete ile devam etmiştir. Çalışmada Osmanlı’da yayımlanan gazetelerin yayımlanma amaçları ve işleyişleri de detaylandırılmıştır. Örneğin, ilk resmî gazete olarak çıkan Takvim-i Vekayi kamuoyunu bilgilendirme amacı ile basılmışken, yâri resmi olan Ceride-i Havadis halkın eğitimini vurgulamıştır. Bu süreçte hükumet aleyhinde eleştirilerde bulunan bazı gazeteler için yaptırımlar uygulanmış süreli ya da süresiz gazete kapatma uygulamaları da yapılmıştır. Gazeteler siyasal yaşamı etkilemiş, siyasi ve toplumsal düzenlemelerde halk ve hükûmet arasında köprü görevi görmüştür. Ayrıca farklı siyasal düşüncelere sahip iletişim araçları olan gazetelerin varlığının toplumdaki demokrasinin ve medenileşmenin bir göstergesi olduğu kabul edilebilir.

Keywords

Abstract

In this study, the birth and development of press life in Ottoman were examined through the newspapers published in the Ottoman Empire. In the Ottoman lands, the press life started with newspapers published in foreign languages, and continued with the first Turkish newspaper published in 1828. In the study, the publishing purposes and operations of the newspapers published in the Ottoman Empire were also detailed. For example, Takvım-i Vekayi, which was published as the first official newspaper, was printed with the aim of informing the public, while the semi-official Ceride-i Havadis emphasized the education of the public. In this process, sanctions were applied for some newspapers that criticized against the government, and closed or indefinite newspaper closures were also made. Newspapers influenced political life and served as a bridge between the people and the government in political and social arrangements. In addition, it can be accepted that the existence of newspapers, which are communication tools with different political thoughts, is an indicator of democracy and civilization in society.

Keywords