Güneş Enerji Sistemleri Firmalarının Kümelenme Düzeyi: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği

Author :  

Year-Number: 2020-30
Language : null
Konu :
Number of pages: 343-356
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde firmaların yaşamlarını sürdürebilmeleri ve rekabet güçlerini arttırabilmeleri için karşılıklı işbirliği içinde hareket etmeleri zorunlu hale gelmiştir. Bu sebeple firmalar, küme oluşumları içerisinde yer alarak; yeni üretim, istihdam, ihracat, katma değer artışı yaratarak ve üniversite gibi kuruluşlar ile işbirlikleri yaparak ülke ekonomisi için önemli değerler oluşturma yoluna gidebilmektedirler. Buradan hareketle Batı Akdeniz Bölgesi’nde faaliyette bulunan güneş enerji sistemleri firmalarının kümelenme düzeylerinin belirlenmesi araştırmanın amacı olmuştur. Bu amaç doğrultusunda Batı Akdeniz Bölgesi’nde faaliyette bulunan 44 güneş enerji sistemleri firmasına ilişkin veriler, nicel veri toplama yöntemlerinden anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerin sonucunda Batı Akdeniz bölgesindeki güneş enerji sistemleri sektörünün kümelenme potansiyelinin bulunduğu ve araştırmaya katılan 44 firmanın 28’inin yüksek, 16’sının ise orta derecede kümelenme eğilimi gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, kümelenme yapısında güneş kolektörleri üretimi yapan enerji firmalarının, fotovoltaik üretim gerçekleştiren firmalara göre daha yüksek kümelenme derecelerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda sektöre yönelik oluşturulacak kümelenmenin bölgesel ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

Keywords

Abstract

Today, it has become compulsory for companies to act in mutual cooperation in order to survive and increase their competitiveness. For this reason, firms are involved in the cluster formation and with this formation, they can make important values for the country’s economy by creating new production, employment and exports, increasing in added-value and cooperating with institutions like universities. From this point of view, determining the clustering levels of solar energy systems firms which are operating in the West Mediterranean region has been the subject of research. In the direction of this aim, 44 data on solar energy systems companies which are operating in the West Mediterranean Region were obtained by using survey technique from quantitative data collection methods. The obtained data were analyzed by using the SPSS 20 packet program. The result of the analysis showed that the solar energy systems sector in the West Mediterranean region has clustering potential and 28 of 44 firms which data are collected from has a high tendency clustering and 16 of these firms are determined in the middle clustering. Also, it was confirmed that the energy firms which produce solar collector have higher clustering degree than the firms which produce photovoltaic. Within this scope, it is predicted that the clustering formation which is suitable for sector will provide significant contributions to the regional economic development.

Keywords


 • Aydemir, B. & Soydaş, M. E. (2014). “Denizli İli Turizm Kümelenme Potansiyeli. Pamukkale

 • Aydemir, B. & Soydaş, M. E. (2014). “Denizli İli Turizm Kümelenme Potansiyeli. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies”, 1(2): 13-26.

 • Bacak, Ç. & Altaş, F. (2011). “Kümelenme Politikaları ve Öneriler”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(2): 1-13.

 • Bulu, M., Eraslan, İ. H. & Şahin, Ö. (2004). “Elmas (Diamond) Modeli İle Ankara BilişimKümelenmesi Rekabet Analizi”, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26 Kasım 2004, Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir.

 • Cooke, P. N. & Lazzerettı, L. (2008). Creative Cities, Cultural Clusters and Local Economic Development. Edward Elgar Publishing, Northampton.

 • Duran, G. (2015). “Bucak İlçesi Mermer Sektörü Kümelenme Düzeyi Üzerine Bir Araştırma”,Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

 • Enrıght, M. J. (1998). “The Globalization of Competition and the Localization of CompetitiveAdvantage: Policies toward Regional Clustering”, (Eds. Neil Hood and Stephen Young), TheGlobalization of Multinational Enterprise Activity and Economic Development, ss.303-331. Springer, London.

 • Erkut, F. Ç. (2012). “Kümelenme ve Aydın İlindeki Kümelenme Potansiyeli Olan Alanlar”, Yayımlanmamış doktora tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

 • Güneş, E. (2009). “Turizm Kümelenmesi ve Erzurum Bölgesi Turizm Kümelenme PotansiyelineYönelik Bir Araştırma”, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

 • Has, Z. (2013). Kümelenme Teorisi ve Porter Elmas Modeli. İzmir Ticaret Odası Yayınları, İzmir.

 • Humphrey, J. & Schmitz, H. (2000). Governance and Upgrading: Linking Industrial Cluster andGlobal Value Chain Research, Institute of Development Studies. Erişim adresi: https://www.ids.ac.uk/files/Wp120.pdf.

 • Kalay, M. (2009). “Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde Kümelenme Potansiyeli ve Yenilik(İnovasyon) Faaliyetleri”, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

 • Kalaycı, Ş. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

 • Karayel, S. (2010). “Yenilikçi Bir Örgütlenme Modeli Olarak Kümelenme ile İşletme Performansıİlişkisi: Ayakkabıcılık Sektöründe Bir Araştırma”, Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Keskin, H. & Dulupçu, M. A. (2010). “Kümelenmeler: Bir Literatür İncelemesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1): 441- 461.

 • Chen, C. T., Lin, C. T., & Huang, S. F. (2006). “A Fuzzy Approach For Supplier Evaluation andSelection in Supply Chain Management”, International Journal of Production Economics,102(2): 289-301.

 • Oğuztürk, B. S. & Sarıçoban, K. (2013). “Küresel Rekabette Kümelenme ve İnovasyonun Rolü”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1): 94-104.

 • Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations, Macmillion Pres, New York. Porter, M. (1998a). On Competition, Harvard Business School, Boston.

 • Porter, M. (1998b). “Clusters and the New Economics of Competition”, Harvard Business Bussiness Review. 76(6): 77-90.

 • Potter, J. & Miranda, G. (2009). Clusters, Innovation and Entrepreneurship, OECD Publishing, Paris.

 • Rodriguez-Clare, A. (2007). “Clusters and comparative advantage: Implications for industrial policy”, Journal of Development Economics, 82(1): 43-57.

 • Roelandt, T. J. & Hertog, P. (1999). “Cluster Analysis and Cluster-Based Policy Making: the State of the Art”, Boosting innovation: The cluster approach (ss. 413- 427), OECD publishing, Paris.

 • Rosenfeld, S. A. (2002). Creating Smart Systems: A Guide to Cluster Strategies in less Favoured Regions. Carrboro, Regional Technology Strategies, North Carolina.

 • Sarıtaş, A. (2012). “Batı Akdeniz Bölgesi İmalat KOBİ’lerinin Kümelenme Düzeylerinin Analizi”,Yayımlanmamış doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

 • Sayın, M. (2017). “Bölgesel Rekabetçilik ve Kümelenme: Alanya Turizm Konaklama SektörüKüme Analizleri ve Stratejisi Önerisi”, Yayımlanmamış doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

 • Timurçin, D. (2010). “Türkiye’de KOBİ’lerin Rekabet Gücü ve Rekabet Üstünlüğü SağlamadaKümelenmenin Etkisi”, Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Vargas, R., Perez C.D. & Holbrook, J.A. (2009). Globalization of Innovation and Dynamics of aRegional Innovation Network: The Case of the Canadian Fuel Cell Cluster, 1-7. Erişim Adresi: https://smartech.gatech.edu/handle/1853/32393.

 • Yıldız, S. & Alp, S. (2014). “Bir Kümelenme Örneği Olarak Kars Kaşar Peyniri Endüstri Kümesi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1): 249-272.

 • Yılmaz, T. (2017). “Sektörel Kümelenme Bağlamında Turizm Kümelenmesi: Nevşehir Üzerine BirDurum Değerlendirmesi”, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.

                                                                                                    
 • Article Statistics