Güneş Enerji Sistemleri Firmalarının Kümelenme Düzeyi: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği

Author:

Number of pages: 343-356
Year-Number: 2020-30

Abstract

Günümüzde firmaların yaşamlarını sürdürebilmeleri ve rekabet güçlerini arttırabilmeleri için karşılıklı işbirliği içinde hareket etmeleri zorunlu hale gelmiştir. Bu sebeple firmalar, küme oluşumları içerisinde yer alarak; yeni üretim, istihdam, ihracat, katma değer artışı yaratarak ve üniversite gibi kuruluşlar ile işbirlikleri yaparak ülke ekonomisi için önemli değerler oluşturma yoluna gidebilmektedirler. Buradan hareketle Batı Akdeniz Bölgesi’nde faaliyette bulunan güneş enerji sistemleri firmalarının kümelenme düzeylerinin belirlenmesi araştırmanın amacı olmuştur. Bu amaç doğrultusunda Batı Akdeniz Bölgesi’nde faaliyette bulunan 44 güneş enerji sistemleri firmasına ilişkin veriler, nicel veri toplama yöntemlerinden anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerin sonucunda Batı Akdeniz bölgesindeki güneş enerji sistemleri sektörünün kümelenme potansiyelinin bulunduğu ve araştırmaya katılan 44 firmanın 28’inin yüksek, 16’sının ise orta derecede kümelenme eğilimi gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, kümelenme yapısında güneş kolektörleri üretimi yapan enerji firmalarının, fotovoltaik üretim gerçekleştiren firmalara göre daha yüksek kümelenme derecelerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda sektöre yönelik oluşturulacak kümelenmenin bölgesel ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

Keywords

Abstract

Today, it has become compulsory for companies to act in mutual cooperation in order to survive and increase their competitiveness. For this reason, firms are involved in the cluster formation and with this formation, they can make important values for the country’s economy by creating new production, employment and exports, increasing in added-value and cooperating with institutions like universities. From this point of view, determining the clustering levels of solar energy systems firms which are operating in the West Mediterranean region has been the subject of research. In the direction of this aim, 44 data on solar energy systems companies which are operating in the West Mediterranean Region were obtained by using survey technique from quantitative data collection methods. The obtained data were analyzed by using the SPSS 20 packet program. The result of the analysis showed that the solar energy systems sector in the West Mediterranean region has clustering potential and 28 of 44 firms which data are collected from has a high tendency clustering and 16 of these firms are determined in the middle clustering. Also, it was confirmed that the energy firms which produce solar collector have higher clustering degree than the firms which produce photovoltaic. Within this scope, it is predicted that the clustering formation which is suitable for sector will provide significant contributions to the regional economic development.

Keywords