An Analysis of Life Satisfaction, Psychological Well-Being and Leisure Satisfaction in University Students Doing Exercise as Leisure Activity

Author:

Number of pages: 211-216
Year-Number: 2020-28

Abstract

Bu çalışmanın amacı; Serbest zaman faaliyeti olarak egzersizi tercih etmiş olan üniversite öğrencilerinin, serbest zaman faaliyetleri içerisinde yaşam tatmini, psikolojik iyilik düzeylerinin serbest zaman tatminleri üzerine ilişkisinin incelenmesidir. Araştırmanın Evrenini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde eğitim görmekte olup okuluna spor merkezinde ya da özel bir spor merkezinde egzersiz yapan (Yaş=22.12±2.25), 264 Erkek ve 136 Kadın toplam 400 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma da ”Yaşam Tatmini Ölçeği” ve “psikolojik iyilik ölçeği” kullanılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre yaşam doyumu için ortalama puanlar arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Cinsiyet değişkenine göre boş zaman memnuniyetinin ortalama puanları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Bu çalışmanın sonucunda, sadece bu çalışmanın serbest zaman memnuniyeti ile yaşam doyumu arasında anlamlı bir ilişki göstermesi beklenebilir.

Keywords

Abstract

The recent studies aimed to examine the effect of the levels of life satisfaction, psychological well-being of university students that have preferred exercise as leisure activity on their leisure satisfaction. The study population comprised a total of 400 students, 264 male and 136 female, studying in Niğde Ömer Halisdemir University in 2019-2020 academic year and doing exercise at the sports center of the school or a private sports center. "Life satisfaction scale" and "leisure time scale" were used in the research. The difference between the average scores for life satisfaction by gender variable was found not to be significant. The difference between the average scores for leisure satisfaction by gender variable was found not to be significant. In conclusion of the present study, it may be asserted that it was only expected that this study would present a significant relation between leisure satisfaction and life satisfaction.

Keywords