Evaluation Of The Opinions Of Pre-School Teacher Candidates 'Considerations On The Game Concept

Author:

Year-Number: 2020-27
Number of pages: 75-81
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin hayat boyu devam eden gelişim dönemlerinde çocukluk evresi oldukça önemlidir. Çocuklar birçok temel becerilerini bu dönemde alarak hızlı bir biçimde gelişirler. Özellikle bu dönmede çocukların gelişimlerini etkileyen bir takım nedenler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi de çocukların oyun oynama isteğidir. Dolayısıyla çocukluk döneminde oyun kavramının çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının oyun kavramına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesini ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorular okul öncesi öğretmen adaylarına sunulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılarak, okul öncesi eğitimi bölümünde öğrenim görmekte olan 20 okul öncesi öğretmen adayından elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adayları kendilerine göre oyunun, kişiye mutluluk ve keyif verdiği, bireylerin kendilerini oyun sayesinde tanıdığını ve oyun etkinlikleri ile öğrenme ortamının daha etkili olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmen adayları çocuklara göre oyunun, eğlence, özgürlük, hayal dünyası, gerçeklik, öğrenme ve gelişimleri açısından oyunu vazgeçilmez bir öğe olarak gördükleri ifade edilmektedir. Ayrıca araştırma grubu oyun çocuklar üzerindeki etkileri ile ilgili olarak; derslerin daha aktif ve eğlenceliği olduğunu, görev ve sorumluluk özelliklerinin geliştiğini belirtmişlerdir. Bunun yanında oyun sayesinde çocukların kişiliğinin geliştiğini, toplumsal değerleri benimsediklerini, yaratıcılık özelliklerinin geliştiğini ve iletişim becerinin geliştiğini ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

Childhood stage is very important during the life-long continuing developmental stages of people. Children develop rapidly by taking many basic skills during this period. There are a number of reasons that affect the development of children, especially in this cycle. The most important of these is the willingness of children to play. Therefore, we can say that the concept of play in childhood is important for the development of children. The purpose of this study is to reveal the evaluation of pre-school teacher candidates' views on the concept of game. Developed open-ended questions by the researcher as a data collection tool were presented to pre-school teacher candidates. The data obtained from 20 pre-school teachers who are studying in the pre-school education section were analyzed by content analysis method using the interview method which is one of the qualitative research methods in the research. As a result of the research, the teacher candidates according themselves that the play is giving happiness and pleasure to the person, that the individuals recognize themselves through the play and that the play activities and the learning environment are more effective. According to teacher candidates participating in the research are said the game indispensable element in terms , by of game,entertainment, freedom, imagination, reality, learning and development. In addition, the research group concerned with the effects of the game on children; they indicated that lessons are more active and fun, and that task and responsibility features have improved. Besides, they expressed that children develop their personality, adopt social values, develop their creativity skills and develop communication skills.

Keywords