Çukurova Üniversitesi Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2020-27
Number of pages: 10-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Çalışma öğrenci ebelerin sağlık okuryazarlığı düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem : Çalışma kesitsel tipte yapılmıştır. Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; Yüzde, Ortalama, Mann whitney u testi, Kruskal Wallis testi ve ANOVA kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya 211 öğrenci katılmış olup yaş ortalaması 20.83±2.23 dür. Katılımcıların toplam ölçek puanı 110.16±12.50, erişim alt boyut puanı 22.12±2.92, anlama alt boyut puanı 30.97±3.93, değerlendirme alt boyut puanı 34.95±4.60 ve uygulama alt boyut puanı 22.11±2.95 dir. Öğrencilerin medeni durum, sınıf düzeyi,yaşadığı yer, sağlık güvencesi, anne ve babanın eğitim düzeyi, anne ve babanın çalışma durumu, mesleği isteyerek seçme, kronik hastalık varlığı ve ilk başvuru yapılan kurum ile sağlık okuryazarlığı arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Sağlık sorunu olmasada hekime başvuranların başvurmayanlara göre, sağlık haberlerini takip edenler etmeyenlere göre sağlık okuryazarlık puanı anlamlı derecede yüksektir (p<0.05). Sonuç: Öğrenci ebelerin sağlık okuryazarlığı puanı yüksek bulunmuştur. Sağlık bilimleri fakültelerinin sağlık okuryazarlığı toplumun diğer bireylerine göre yüksektir. Fakat toplumsal sağlığın korunması ve geliştirilmesi için tüm bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyi iyi olmalıdır. Bu konuda toplumun eğitim düzeyine ve kültürüne uygun eğitimler planlanmalıdır.

Keywords

Abstract

Objective: The aim of this study was to determine the health literacy level of student midwives. Method: The study was conducted in cross-sectional type. The data of the study was collected with "Personal Information Form" and "Health Literacy Scale”. In the evaluation of the data; Percentage, mean, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis test and ANOVA were used. Results: 211 students participated in the study and the mean age was 20.83 ± 2.23. Total scale score of the participants was 110.16 ± 12.50, access sub-dimension score was 22.12 ± 2.92, comprehension sub-dimension score was 30.97 ± 3.93, evaluation sub-dimension score was 34.95 ± 4.60, and application sub-dimension score was 22.11 ± 2.95. No significant relationship was found between the marital status, class level, place of residence, health assurance, education level of the parents, working status of the parents, voluntary selection of the profession, presence of chronic illness and health literacy (p> 0.05). Although there were no health problem, health literacy scores of those who examined by a doctor significantly higher than those who do not examined by a doctor, and also health literacy scores of those who follow the health news significantly higher than who do not follow the health news (p <0.05). Conclusion: Health literacy scores of student midwives were found to be high. The health literacy of health sciences faculties is higher than the other members of the society. However, the health literacy level of all individuals should be good for the protection and promotion of social health. Trainings should be planned in accordance with the education level and culture of the society.

Keywords