Inventory Of Perceived Study Environment: Adaptation For Turkish Language Analysis Of Validity Reliability And Factor Structure

Author:

Number of pages: 53-66
Year-Number: 2020-27

Abstract

Bilişsel bir süreç olan algı duyu organlarımız sayesinde edindiğimiz uyarılarla çevremizi anlamlandırmamızı sağlamaktadır. Okullardaki en önemli paydaşlardan olan öğrencilerin günün büyük bir kısmını geçirdikleri okul ve öğrenme ortamına yükledikleri anlam onların motivasyon düzeylerinden seçtikleri öğrenme yaklaşımlarına kadar pek çok bakımdan önem kazanmaktadır. Öğrencilerin öğrenme ortamı algılarını ölçmek için pek çok skala geliştirilmiştir. Bunlar arasında 1999 yılında Wiersta, Kanselaar, Van Der Linden ve Lodewijks tarafından geliştirilen Algılanan Öğrenme Ortamı Envanteri (IPSE) ile öğrencilerin kullandıkları öğretim stratejilerine kıyasla öğrenme ortamı algıları belirlenebilmiştir. Bu çalışmanın amacı IPSE’nin Türkçeye uyarlanarak, dil geçerliği, güvenirlik ve faktör yapısının incelenmesidir. Bu amaçla altı ayrı örneklem grubu ile çalışılmıştır. Öncelikle her bir maddenin İngilizce-Türkçe uyumuna bakılmış, çeviri geçerliği çalışması yapılmıştır. Ardından Türkçeye çevrilen maddelerin dil ve anlam geçerliğine bakılarak iç geçerlik çalışması yapılmıştır. Madde ayırt ediciliği, yapı geçerliği ve güvenirlik analizleri yapılan ölçeğe son hali verilmiştir. Çalışmanın faktör yükleri incelendiğinde 30’un altında faktör yükü yoktur. Faktör analizi geçerliği yüksektir. Varimax dik eksen döndürme tekniği kullanılarak incelendiğinde ise ölçeğin toplam varyans miktarının %54.4 olduğu görülmektedir. Açıklanan varyans oranının %30’un üzerinde olması davranış bilimlerinde yapılan ölçek çalışmaları için yeterli görülmektedir.

Keywords

Abstract

Perception, which is a cognitive process, enables us to make sense of our environment through the stimuli we receive through our sensory organs. The meaning that students, one of the most important stakeholders in schools, place on the school and learning environment where they spend most of the day, gain importance in many ways from their motivation levels to their chosen learning approaches. Many scales have been developed to measure students' perceptions of learning environment. Among them, with the Inventory of Perceived Study Environment (IPSE) developed by Wierstra, Kanselaar, Van Der Linden and Lodewijks in 1999, students' perceptions of learning environment compared to their teaching strategies could be determined. The aim of this study was to adapt the IPSE to Turkish language and to examine the language validity, reliability and factor structure. For this purpose, six different sample groups were studied. Firstly, the English-Turkish harmony of each item was examined and translation validity study was conducted. Then, the validity of the items translated into Turkish was examined by looking at the validity of language and meaning. Material discrimination, construct validity and reliability analyzes were finalized. When the factor loadings of the study are examined, there is no factor load below 30. The validity of factor analysis is high. When the Varimax vertical axis rotation technique is examined, it is seen that the total variance of the scale is 54.4%. The fact that the explained variance ratio is above 30% is considered sufficient for the scale studies in behavioral sciences.

Keywords