OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE SPOR EĞİTİMİNİN ÖZ BAKIM, SOSYAL VE AKADEMİK BECERİLERE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2019-26
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2017-2025
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma kapsamında 16 hafta sürecek olan spor eğitiminin, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde öz bakım, sosyal ve akademik becerilere önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterilmektedir. Araştırmaya 16-23 yaş aralığında, 6 otizm spektrum bozukluğu olan yetişkin birey (4 erkek, 2 kız) katılmıştır. Deney modeli çalışmasında spor eğitimi öncesi ve spor eğitimi sonrası değerler karşılaştırılmıştır. Verilen istatistiklerin değerlendirilmesi SPSS 21.0 istatik paket programı kullanılarak yapılmıştır. Test bataryası ile pençe kuvveti, dikey sıçrama, durarak uzun atlama, esneklik gelişimi, özbakım, sosyalleşme, akademik test verileri öncelikle normallik testine tabi tutulmuştur. Normallik testinde ShapiroWilk testinden yararlanılmıştır. Yapılan istatistiksel işlemin sonucunda verilerin normal dağılıma uygun olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle verilerin analizinde Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 paket programı ile çözümlenmiştir. İstatistiksel işlemlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Sonuç olarak; araştırmadaki bulgulara dayanarak spor eğitimi alan ve spor eğitiminde ilerleyen otizm spektrum bozukluğu olan yetişkinlerin 16 haftanın sonunda yapabilirliklerinin artması ile özgüveninin kazanılması sağlanmıştır. Özgüvenin kazanılması ile ifade gücünün artması, eklem kas sisteminin gelişmesi ile özbakım becerilerinin gelişmesi, sinir kas sisteminin gelişmesi ile akademik becerilerin gelişmesi sağlanmıştır. Sinir kas eklem sisteminin gelişmesi ile özgüvenin gelişmesi, özgüvenin gelişmesi ile kendine sosyal hayatta yer edinebilme becerisi gelişmiş bireyler olmak adına büyük bir adım atılmış bulunulmaktadır.

Keywords

Abstract

The research shows that sports training, which will last 16 weeks, has a significant impact on self-care, social and academic skills in individuals with autism spectrum disorders. 6 adult individuals (4 boys, 2 girls) with autism spectrum disorders, aged between 16-23, participated in the study. In the experimental model study, values before and after sports training were compared. The statistics were evaluated using SPSS 21.0 statistical package program. Claw strength with test battery, vertical jump, long jump by stop, flexibility development, self-care, socialization, academic test data were primarily subjected to normality testing. The shapirowilk test was used in the normality test. As a result of the statistical operation, it was determined that the data was not suitable for normal distribution. For this reason, Wilcoxon marked rows test was used in the analysis of the data. The data is analyzed with the SPSS 21.0 package program. The significance level of statistical operations was 0.05. As a result; based on the findings of the study, it was ensured that adults with autism spectrum disorder who had sports education and progressed in sports education had increased self-confidence at the end of 16 weeks. With the development of self-care skills, the development of self-care skills with the development of the joint muscle system, the development of academic skills with the development of the nervous muscular system has been provided.

Keywords