DİJİTAL METİNLERİ TEKRARLI OKUMANIN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA VE ANLAMA BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2019-26
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1987-2005
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, dijital metinleri tekrarlı okumanın dördüncü sınıf öğrencilerinin akıcı okuma (hız, doğruluk, prozodi) ve anlama becerileri üzerine etkisini belirlemektir. Çalışma 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı birinci döneminde Kırşehir iline bağlı bir devlet okulunda, dördüncü sınıfa giden 21 öğrenci ile yürütülmüştür. Sekiz hafta süren uygulamada, öğrencilerle her hafta farklı bir dijital metinle tekrarlı okuma çalışması ve anlama etkinlikleri yapılmıştır. Çalışmada yarı deneysel desenlerden tek gruplu ön test-son test deneme modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Yanlış Analizi Envanteri”, “Prozodik Okuma Ölçeği” ve “Okuduğunu Anlama Testi” kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin okuma hızları artmış, okuma hataları azalmış ve prozodik okumaları gelişmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinde ilerleme olduğu görülmüştür. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında öğrencilerin akıcı okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesinde tekrarlı okumanın etkili bir yöntem olduğu görülmektedir. Bununla birlikte eğer eğitimciler dijital metinleri doğru ve planlı bir şekilde kullanabilirse, öğrencilerin akıcı okuma ve anlama becerilerini geliştirme çalışmalarında etkili bir araç olarak kullanabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the effect of repeated reading of digital text of the fourth grade students' fluency (speed, accuracy, prosody) and comprehension skills. The study was carried out in the first semester of 2018-2019 Academic Year with 21 students from fourth grade in a public school in Kırşehir. In the eight-week practice, repeated reading and comprehension activities were conducted with the students each week with a different digital text. In this study, a single group which is one of the quasi-experimental designs pre test-post test model was used. In the study, as data collection tools, it were used “Miscue Analysis Inventory”, “Prozodic Reading Scale” and “Reading Comprehension Test”. According to the results of the study, the reading speed has increased, the reading errors have decreased and prozodic readings have improved of the students. At the same time, it was also seen a progress in the reading comprehension skills. In the light of the results obtained from the study, it is seen that repeated reading is an effective method for students to improve their fluent reading and comprehension skills. In addition, if educators can use digital texts correctly and in a planned manner, they can use them as an effective tool in developing students' fluency and comprehension skills.

Keywords