PROPRİOSEPTİF NÖROMUSKÜLER FASİLİTASYON (PNF) STRETCHİNG’İN ELİT TAEKWONDOCULAR ÜZERİNDEKİ ESNEKLİK VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2019-26
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1936-1944
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan çalışmanın amacı; elit düzeydeki Taekwondo sporcularına uygulanan 8 haftalık Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon (PNF) Stretching egzersizlerinin esneklik ve denge yetileri üzerine etkisini araştırmaktır.Araştırmanın örneklem grubunu Aksaray ilinde Taekwondo antrenmanlarına devam eden elit seviyedeki 30 Taekwondo sporcusu oluşturmaktadır. Gönüllülük esası göz önünde bulundurularak 15 er kişilik iki grup oluşturulmuş olup her iki grupta 8 erkek 7 kadın sporcu olacak şekilde dağılım yapılmıştır.Çalışmanın denek ve kontrol gruplarına esneklik ölçümü için V-Otur Eriş testi, denge ölçümü için Yıldız Denge Testi (Star Excursion excursion balance test) uygulandı. Sporculara testlerde ikişer hak verilerek en iyi dereceleri baz alındı. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 23.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin normallik dağılımına bakılıp, normal dağılan verilere Paired Sample t-Testi, normal dağılmayan verilere Wilcoxon Testleri uygulanmış olup, istatiksel anlamlılık sınırı p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda elit düzeydeki Taekwondoculara uygulanan 8 haftalık PNF stretching’in esneklik ve denge yetilerini olumlu yönde geliştirdiği söylenebilir.

Keywords

Abstract

Purpose of this study is to measure the effect of 8 weeks period Proprioseptif Nöremuscular Facilitation (PNF) exercises on balance and strecthing abilities of elite Taekwondo sporters. Sample group of this study consisted of 30 Taekwondo sporters who are constantly training in city of Aksaray. All sporters attended for study voluntarily. 30 Taekwondo sporters had been divided into two different groups and each group consisted of 15 sporters which are 8 male and 7 female equally. Star excursion balance test has been implemented on both subject and control group for V-sit strecth test and balance test. Additionally only subject group has exercised Proprioseptif Nöremuscular Facilitation (PNF) excercise program 3 days a week.Before starting the study program, subjects and control groups were informed about the study. Pre-tests has been implemented both on subject and control groups before the 8 weeks of training program had started. During pre-test each sporter has given just two chance to reach highest scores. End-tests measured after 8 weeks of Proprioseptif Nöremuscular Facilitation (PNF) had finished. During end-test each sporter has given just two chance to reach highest scores. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) program used for the evaluation of all results. According to results normality distribution datas measured. According to measured datas Paired Simple t-test implemented for normal distributed datas and Wilcoxon Tet implemented for non-normal distributes datas. Statistical significance limit indicated as p<0,05

Keywords