ANALYZING SOCIAL IDENTITY DEVELOPMENT OF CHILDREN

Author:

Year-Number: 2019-26
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1862-1866
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

There are social interactions between the person and others. These interactions lead to the social identity development process. The social identity of the child starts to be shaped within the family, school and close social environment during early childhood. The purpose of this study was to determine the social identity development of the five years old preschool children. The differences between girls and boys were also tested. The sample consisted of 125 female and 125 male five years old age preschool children. Dumans SKD Social Identity Rating Scale was applied for data collection purposes. Arithmetic means and standard deviations were used descriptively and t-Test was applied for the group differences. Results showed that children’s social identity development needs to be supported and there were no significant differences between girls’ and boys’ developmental levels.

Keywords

Abstract

Kişi ve çevresindeki diğer insanlar arasında sosyal etkileşimler vardır. Bu etkileşimler sosyal kimliğin gelişim sürecine öncülük eder. Çocuğun sosyal kimliği erken çocukluk döneminde aile, okul ve yakın sosyal çevre içinde şekillenmeye başlar. Bu çalışmanın amacı, beş yaşındaki okul öncesi dönem çocukların sosyal kimlik gelişimlerini belirlemektir. Çalışmada ayrıca kız ve erkek çocukların gelişimleri arasındaki farkta test edilmiştir. Çalışmanın örneklemi 125 kız ve 125 erkek çocuğu olmak üzere beş yaş grubu anaokulu çocuklarından oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak Dumans SKD Sosyal Kimlik Derecelendirme Ölçeği kullanılmıştır. Betimsel olan bu çalışmada aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış ve gruplar arası puan farkı için t-Testi uygulanmıştır. Sonuçlar, çocukların sosyal kimlik gelişimlerinin desteklenmesi gerektiğini ve kız ve erkek çocukların puanları arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir.

Keywords