TÜKETİCİLERİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNİN MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2019-26
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1929-1935
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı tüketici etnosentrizminin müşteri sadakatine etkisinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın evrenini Bingöl ilinde faaliyet yürüten kafeler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 225 kafe müşterisi ile anket formları aracılığı ile veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler Amos istatistik programında yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak test edilmiştir. Elde edilen sonuca göre tüketici etnosentrizminin müşteri sadakatine olumlu yönde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüketici etnosentrizminin müşteri sadakatinin %34’ünü açıkladığı bulgulanmıştır. Ayrıca kafe müşterilerinin yaş aralıkları değerlendirildiğinde en fazla katılımcının 18-24 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla kafe kültürüne daha çok üniversite düzeyi genç kuşağın yakın olduğu gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the effect of customer ethnocentrism on customer loyalty. The population of the study consists of cafes in Bingol province. Data were collected through survey forms with 225 cafe customers. Obtained data were tested by using structural equation modeling in Amos statistical program. According to the results, it is concluded that customer ethnocentrism has a positive effect on customer loyalty. Customer ethnocentrism was found to account for 34% of customer loyalty. In addition, when the age ranges of cafe customers were evaluated, it was found that the highest number of participants was 18-24 age range. Therefore, it is observed that the university level is closer to the cafe culture than the younger generation.

Keywords