LİSE DÜZEYİNDE OKUL SERVİS HİZMETLERİNİN ÖĞRENCİ VE OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2019-26
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1901-1910
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim sistemi, birçok alt sistemden oluşan, içerisinde öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, öğretim programları gibi ana etkenlerin yanında, bu hizmeti tamamlayıcısı niteliğindeki memurlar, güvenlik görevlileri, kantin ve yemek görevlileri, temizlik görevlileri ve servis şoförleri gibi yardımcı unsurlarda bulunmaktadır. Bu bağlamda eğitim sisteminin bir tamamlayıcısı rolündeki okul servis hizmetlerinin bu sistem içerisindeki durumunun ortaya çıkarılması önemlidir. Bu çalışmanın amacı lise düzeyinde okul servis hizmeti alan öğrenciler ile bu hizmeti veren okul servis şoförlerinin görüşlerinden yararlanarak okul servis hizmetinin durumunu belirlemektir. Bu çalışma nitel araştırma türündedir. Burada görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmada görüşme yapılacak öğrenci ve servis şoförlerinin belirlenmesinde seçkisiz örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme tekniği kullanılmıştır. Çalışma Ankara ili, Çankaya ilçesinde lise düzeyinde servis hizmetinden yararlanan öğrenci ve okul servis şoförlerinin katılımıyla sağlanmıştır. Gönüllü olarak bu çalışmaya katılmak isteyen 5 lise öğrencisi ve 3 okul servis şoförü katılmıştır. Burada araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Analizde; gün, görev/sorumluluk, davranış, iletişim, etkileşim, sorun ve genel olmak üzere yedi ana kategori oluşturulmuştur. Bu çalışmada, okul servis hizmeti öğrenci açısından servisteki bir gün müzik dinlenilerek ve arkadaşlarıyla sohbet edilerek geçirildiği, okul servis şoförleri açısından bir gün ise servis aracının bakım, onarım ve hazırlığıyla, ayrıca güvenli bir şekilde öğrencileri ulaştırılmasıyla geçirildiği sonucuna varılmıştır. Bunun yanında okul servis hizmeti sunulurken öğrenciler ve servis şoförleri tarafından servis içerisindeki kurallara genellikle uyulduğu, ancak kemer takmama, sesli konuşma ve sesli müzik dinleme gibi istenmeyen davranışlarda da bulunulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu hizmet genel olarak öğrenciler yönünden eğlenceli, arkadaşça ve sessiz bir hizmet olarak bulunurken, aynı zamanda kalabalık, yorucu, bunaltıcı ve uzun bir süreç olarak ta olumsuzlukları ortaya çıkmıştır. Servis şoförleri yönünde de gençlerle olmak, sağlıklı bir ulaştırma hizmetinin sunulması ve eğlenceli bir iş olarak olumlu sonuçları varken, velilerin çeşitli istekleri ve trafikte yaşanan problemler nedeniyle olumsuzlukları bulunmaktadır. Bu çalışmaya bağlı olarak yönetici ve velilerle alınan bu hizmet ile ilgili detaylı çalışmalar yapılması yararlı olabilir. Özellikle servis hizmeti yapılırken yaşanan problemler, servis içerisindeki etkileşim gibi temel konuların çalışılması önerilebilir.

Keywords

Abstract

The education system is composed of many sub-systems, in addition to the main factors such as students, teachers, parents, administrators and teaching programs, there are assistants such as civil servants, security guards, canteen and catering officers, cleaning officers and service drivers that complement this system. In this context, it is important to identify the status of school services as a complement to the education system. The aim of this study is to determine the status of school service by taking advantage of the opinions of high school students and school service drivers. This study is of qualitative research type. The interview technique was used here. In the study, appropriate sampling technique, one of the random sampling methods, was used to determine the students and service drivers to be interviewed. The study was conducted with the participation of high school students and school service drivers in Çankaya, Ankara. 5 high school students and 3 school service drivers who volunteered to participate in this study participated. A semi-structured interview form developed by the researcher was used. Content analysis was used in the analysis of qualitative data. In this analysis; seven main categories were created: day, task / responsibility, behavior, communication, interaction, problem and general. In this study, it was concluded that for the students in the school bus service one day was spent listening to music and chatting with friends while on the school bus. The service driver was spent with maintenance, repair and preparation of the shuttle bus as well as transporting the students safely to school. In addition, it was concluded that while the school service was provided, the rules in the service were generally followed by the students and the service drivers, but undesirable behaviors such as not wearing belts, speaking loudly and listening to loud music were also observed. In addition, this service is generally fun, friendly and quiet service for the students, but at the same time, it has emerged as a crowded, tiring, overwhelming and long process. While it has positive results as being with young person, providing a healthy transportation service and a fun job on the behalf of the service drivers, disadvantages can be stated as parents’ various requests and problems in traffic. Depending on this study, it may be useful to carry out detailed studies about this service, which is received with the managers and parents. In particular, it may be suggested to study basic issues such as problems during service and interaction within the service.

Keywords