BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-26
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1830-1840
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alan üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılıklarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemini Malatya, Erzurum ve Ardahan illerinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenimlerine devam eden, yaş ortalaması 22.46+2,83 olan, 117’si kadın ve 154’ü erkek toplam 271 kişi oluşturmuş olup, katılım gönüllü olarak sağlanmıştır. Katılımcıların akıllı telefon bağımlılık düzeylerini belirlemek amacıyla, telefon bağımlılık riskini ölçmek için Kwon ve ark.,(2013) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarını belirlemek amacıyla yüzde ve frekans gibi tanımlayıcı istatistik yöntemleri, verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için ise Kolmogorov Smirnov normallik testi ile verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri kontrol edilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde ikili karşılaştırmalarda Independent Samples T-Testi, çoklu karşılaştırmalarda OneWayAnova analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak, cinsiyet ve yaşın akıllı telefon kullanımında önemli bir etken olmadığı görülmüştür. Günde 4-5 saatten daha fazla telefonla ilgilenen, 6 Gb’dan fazla internet paketi olan ve başkalarını sosyal medya uygulamalarıyla takip amaçlı telefon kullanan öğrencilerin akıllı telefon bağımlısı olabileceği sonucu çıkarılmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun daha çok sosyal medyada gezinmek amacıyla akıllı telefon kullandıkları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate smartphone addictions of university students studying Physical Education and Sports in terms of different variables. The sample of the study consisting 117 female and 154 male with the age average of 22.46+2,83 out of 271 in total who continue their studies at School of Physical Education and Sports in Malatya, Erzurum and Ardahan provinces. With the aim of determining smartphone addiction levels of the participants, the scale developed by Kwon et al., (2013) has been used for measuring the risk of smartphone addiction. Descriptive Statistic methods such as percentage and frequency to identify the distributions of the participants’ personal information andirregularity and lowness values of the datum with Kolmogorov Smirnov normality test to determine whether the datum Show normal distributions have been controlled. In statistical analysis of the datum Independent Sample T-test in mutual comparisons and Oneway Anova analysis in multiple comparisons have been used. As a result, it has been seen that gender and age are not significant factors in smartphone usage.It has been concluded that the students who spend more than 4-5 hours a dayon smart phone and have internet package more than 6 gb and who follow others by usingsocial media apps may be smartphone addict. It has been stated that large majority of the participants uses smartphones more likely to surf on social media.

Keywords