POST-NEW PUBLIC MANAGEMENT PARADIGM AND ITS EFFECTS ON PUBLIC ADMINISTRATION

Author:

Year-Number: 2019-26
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1796-1805
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel kamu yönetimi anlayışına bir tepki olarak ortaya çıkan Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımı, 1980’li yıllardan sonra kamu yönetimi alanında popüler bir yaklaşım haline gelmiştir. Bununla birlikte, 2000’li yıllardan bu yana Yeni Kamu İşletmeciliği ağır eleştirilere maruz kalmaktadır. Günümüz kamu yönetimi alanında farklı yaklaşımların ve reform anlayışlarının birlikte yer aldığı; dolayısıyla “en iyi tek yol” anlayışından ziyade katmanlara ayrılmış, karmaşık, çeşitli, zıtlıkları barındıran ve hibrit bir durumun kamu yönetimi alanının gündeminde olduğu söylenebilir. Kamu yönetimi alanında ortaya çıkan bu paradigma değişimini tanımlamak için “Post-Yeni Kamu İşletmeciliği” (Post-YKİ) kavramı kullanılmaktadır. Post-YKİ kavramı; birbirinden farklı, hatta birbiriyle çelişen ilke, değer, norm ve reform önerilerini hibritleştirmeyi hedefleyen bir tür şemsiye kavramdır. YKİ yaklaşımı, özel sektör mantığı, müşteri bakış açısı, belirgin olmayan koşullar, piyasa ve rekabet anlayışı ve sosyal devlet gibi konulardan en temel eleştirilerini almaktadır. Nitekim Post-YKİ yaklaşımının bu temel eleştiriler üzerinde şekillendiği söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, Post-YKİ yaklaşımının, kamu yönetiminde paradigma değişimi, reform anlayışı ve vatandaşa bakış açısı özelinde değerlendirmesinin yapılmasıdır. Bu amaçla Post-YKİ konusuyla ilgili olarak yapılan akademik çalışmalar incelenerek; Post-YKİ yaklaşımının ilgili konular hakkındaki savları tespit edilmeye çalışılacaktır. Konuyla ilgili akademik çalışmaların sayısının kısıtlı olması sebebiyle, tüm çalışmalara ulaşılmaya çalışılarak; irdelenmek istenilen hususların netlik kazanması sağlanacaktır. Diğer taraftan Post-YKİ’nin reform önerilerinden yola çıkarak; bu politika önerilerini uygulayan ülkelerdeki değişimler değerlendirilecektir. Böylelikle Post-YKİ uygulamalarının evrensel bir iddia taşıyamadığı yönündeki eleştiriler değerlendirilerek, yeni bir öneri ortaya atılabilecektir. Bu çalışma ulusal literatüre, konuyla ilgilenen araştırmacılara ve kamu yöneticilerine yeni düşünceler oluşturması bakımından önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

The New Public Administration approach, which emerged as a reaction to the traditional public administration approach, has become the most popular approach in the field of public administration after the 1980s. However, the New Public Administration has been subject to heavy criticism since the 2000s. In the field of public administration, different approaches and reform approaches take place together; therefore, it can be said that a complex, diverse, contradictory and hybrid situation is on the agenda of the public administration field rather than the ”best way” approach. In order to define this paradigm shift in the field of public administration, the concept of post-new public management (Post-NPM) is used. Post-NPM is a kind of umbrella concept that aims to hybridize different, even contradictory principles, values, norms and reform proposals. The main criticism issues of the NPM approach are; private sector logic, customer point of view, unclear conditions, understanding of market and competition and social state. Actually, it can be said that the Post-NPM approach is based on these basic criticisms. The aim of this study is to evaluate the Post-NPM approach in terms of paradigm shift in public administration, reform approach and citizen perspective. For this purpose, the academic studies on Post-NPM are examined; the arguments of the post-NPM approach on related issues will be tried to be determined. Due to the limited number of academic studies on the subject, all the studies are tried to be reached; it will be ensured that the issues to be examined are clarified. On the other hand, based on Post-NPM's reform proposals, changes in countries implementing these policy recommendations will be assessed. Thus, by evaluating the criticisms that Post-NPM applications do not carry a universal claim, a new proposal can be put forward. This study is important in terms of creating new ideas for national literature, interested researchers and public administrators.

Keywords