BASKETBOLCULARDA OYUN POZİSYONLARINA GÖRE REAKSİYON ZAMANLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-26
Number of pages: 1806-1812
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı basketbol oynayan sporcularda oynadıkları oyun pozisyonlarına göre reaksiyon zamanlarının incelenmesidir. Araştırmaya Batman İli merkezinde bulunan 50 kadın basketbol sporcusu katılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin yaş ortalaması 16,43±0,65 (yıl), boy ortalaması 165,66±3,45 (cm), kilo ortalaması ise; 62,78±3,37 (kg) olarak tespit edilmiştir. Çalışmada deneklerin oyun pozisyonlarına göre sağ ve sol el işitsel ve görsel reaksiyon zamanları Newtest 1000 aleti kullanılarak tespit edilmiştir. Ölçüm yapılan yerin gürültüsüz olmasına dikkat edilerek sporculardan ışık ve ses uyaranlarına karşı 1 deneme ve sonrasında 3 ölçüm alınarak en iyi reaksiyon zamanları milisaniye cinsinden kaydedildi. Tanımlayıcı İstatistik olarak frekans ve yüzde dağılımları ortalama ve standart sapma, standart hata kullanılmıştır. İstatistiksel işlemlere geçmeden önce normal dağılıp dağılmadıklarına ve homojen olup olmadıklarına bakılmış buna göre dağılım normal çıkmadığından nonparametrik testlerden kruskalwallis uygulanmıştır. Bu çalışmada hata düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda 1 nolu bölgede oynayan basketbolcuların işitsel ve görsel reaksiyon zamanlarının diğer bölgelerde oynayan basketbolculardan anlamlı derecede daha iyi düzeyde olduğu saptanmıştı (p<0,05). Sonuç olarak basketbol oynayan sporcuların oynadıkları bölgelere göre reaksiyon zamanlarında değişiklikler olduğu gözlenmektedir. Bu değişikliklerin sporcuların oynadıkları bölgelerin özelliğine göre yapmış oldukları farklı bireysel antrenmanlardan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the reaction time of basketball players according to their positions. Fifty female basketball players in Batman Province participated in the study. The mean age of the participants was 16.43 ± 0.65 (years), mean height was 165.66 ± 3.45 (cm) and the mean weight was; 62.78 ± 3.37 (kg). In the study, according to the position of the subjects, the right and left hand auditory and visual reaction times were determined by using Newtest 1000 device. The measurement was made to ensure that the place is noiseless. The best reaction times were recorded in milliseconds by taking 1 test and then 3 measurements against light and sound stimuli from athletes. In descriptive statistics, mean and standard deviation, standard error and standard error were used. Before the statistical procedures, they were examined whether they were normal and whether they were homogenous or not. Accordingly, since the distribution was not normal, kruskalwallis was applied from nonparametric tests. In this study, the error level was taken as p <0.05. As a result of the analysis, it was found that the auditory and visual reaction times of basketball players playing in zone 1 were significantly better than basketball players playing in other zones (p <0.05). As a result, it is observed that the reaction time of basketball players changes according to the zones they play. These changes are thought to be due to the different individual trainings performed by the athletes according to the characteristics of the zones they play.

Keywords