EKO-GASTRONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÖLGESEL KALKINMA

Author:

Number of pages: 1432-1443
Year-Number: 2019-24

Abstract

Sürdürülebilir kalkınmanın temel amacı, insan yaşamının iyileştirilmesi ve gelecek nesillere ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir dünya bırakılmasıdır. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmanın yapıtaşı insandır. Bu bağlamda yapılan çalışmaların önemi her geçen gün artmaktadır. Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri aynı zamanda gelecekte ihtiyacımız olan dünyayı göstermektedir. Söz konusu hedeflerin temelindeki unsur beslenmedir. Bu bağlamda sürdürülebilir üretim ve tüketim desteklenmektir. Özellikle kaliteli ve sağlıklı beslenme, sürdürülebilir kalkınmanın ayırt edici unsurlarından biri olmuştur. Kaliteli beslenme, refah düzeyinde artış ve sürdürülebilir kalkınma unsurlarının merkezinde gastronomi bulunmaktadır. Gastronominin sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya etkisi eko-gastronomi ile açıklanabilir. Eko-gastronomi, sadece karın doyurmak değil aynı zamanda nitelikli, lezzetli ve sağlıklı yiyecekler tüketilmesiyle ilgilidir. Kültür ve ekonomiye bağlı kalarak ve gastronomik tekniklerle gıda üretilmesi demektir. Bu çalışmada önce gastronomi ve eko-gastronomi yaklaşımı açıklanmıştır. Daha sonra turizm gelirlerinin önemi ve eko-gastronominin sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç ve öneriler kısmında eko-gastronominin geliştirilmesiyle ilgili tespitler tartışılmıştır. Eko-gastronominin hem turizm hem bölgesel kalkınma politikaları açısından oluşturduğu etkinin tüm toplumları ilgilendirdiği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The main aim of sustainable development is improving human life and leave an earth that can meeting the needs of future generations. There are a lot of issues and factors that effect on human’s quality of life. In this context, the importance of the researches are increasing day by day. The United Nations 2030 sustainable development goals also show the world we need in the future. Nutrition is the basis of these objectives. In this regard, sustainable production and consumption should be support to for nutrition by the regions. Particularly, high quality and healthy nutrition has been one of the distinguishing elements of sustainable development. Gastronomy is at the center of quality nutrition, increase in welfare and sustainable development. The effect of gastronomy on sustainable regional development can be explained with eco-gastronomy. Eco-gastronomy is related to not only eat one’s fill, but also about consuming of eligible, delicious and healthy foods. It means the production of food by adhering to culture and economy and using gastronomic techniques. At first, in this study, gastronomy and eco-gastronomy approaches are explained. Thereafter, the importance of tourism incomes and the effects of eco-gastronomy on sustainable regional development were tried to be explained. The conclusions and recommendations section discusses the determinations. The impact of eco-gastronomy in terms of both tourism and regional development policies is thought to be of interest to all communities.

Keywords