DÖNÜŞÜM ÖYKÜSÜ’NDE BABA İZLEĞİNİN VE KAFKAESK ANLATININ ÇEVİRİYE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 1333-1347
Year-Number: 2019-23

Abstract

Bu çalışma baba izleği, Kafkaesk anlatım tutumu ve yabancılaştırma efektinin beş çeviri eserde kelime ve cümle aktarımlarına etkisini inceler. Otorite yabancılaşmayı, tepkiyi ve alayı getirmiştir. Edebi eserin dil, biçem, karakter gibi yapı unsurları öyküyü yönlendirir. Onların birbirleri arasındaki ilişki tematiği, anlatının ağırlığını ve olay örgüsünü şekillendirir. Dönüşüm Öyküsü’nün görünmeyen karakteri baba, katı ve sıkı bir model oluşuyla önemli bir izlektir. Onun oğul Samsa üzerindeki hegemonyası, ben-anlatıcının sözleriyle belirgindir. Anlatıcının aşağılanmışlığı ve yabacılaşmışlığı, bastırılmışlığı sürekli hissettiği güce dayanır. Baba oğul arasındaki olumsuz ilişkisi Kafkaesk tavrı güçlendirmiş; baba otoritesinden kaynaklanan eziklik ve ruhsal bozukluk edebi eserin çevirisini zorlaştırmıştır. Öykünün yeni çevirilerinde bu travmaların dikkate alınması gereklidir.

Keywords

Abstract

This study examines the effect of father watching and Kafkaesk narrative attitude on word and sentence transfers in five translated literal works. Authority has brought alienation, reaction and irony. The structural elements of the work, such as language, style and character, direct the story. Their relationship shapes thematic, the narrative's weight and plot. The father who is the invisible character of the Transformation Story is an important trajectory of being a strict and hard model. His hegemony over the son Samsa is evident in the words of the self-narrator. The narrator’s humiliation, alienation and repression are based on the power he feels constantly. The relationship between father-son has strengthened the Kafkaesque narrative attitude; underestimate and mental disorder caused by the authority made the translation of the literary work difficult. These traumas should be taken into account in the new translations of the story.

Keywords