THE URBAN PLANNING PROCESS AND SUSTAINABLE CONSERVATION IN AMASRA

Author:

Number of pages: 1298-1313
Year-Number: 2019-23

Abstract

Urban protected area is a planning region that enables the city to adopt the balance of protection and use and to protect the historical and cultural values. The spatial analysis of the concept of protection is carried out by the local government units through the implementation and programs. However, an effective urban participation and awareness of protection is necessary for the healthy development of this process. The main purpose of this study is to examine the problems encountered in the process of transferring the plan decisions taken in the conservation zones to the space in the case of Amasra settlement texture. Amasra, which has a long history and cosmopolitan cultural diversity, is an important settlement area that must be protected with its natural beauties, urban fabric and identity. In this study, conservation policies and conservation problems of reconstruction plans in the protected areas are examined within the framework of the sustainability principle. In this study, in which original conservation policies are proposed for Amasra identity, in-depth field research, plan analysis, mapping and literature screening method are used.

Keywords

Abstract

Kentsel koruma alanları, kentlinin koruma ve kullanma dengesini benimseyerek tarihsel ve kültürel değerlere sahip çıkmasını sağlayan bir planlama bölgesidir. Koruma kavramının mekansal çözümlemesi, imar uygulamaları ve programları aracılığıyla yerel yönetim birimlerince gerçekleştirilmektedir. Ancak, bu sürecin sağlıklı gelişebilmesi için etkin bir kenttaş katılımı ve koruma bilinci gereklidir. Bu çalışmanın temel amacı, koruma bölgelerinde alınan plan kararlarının mekana aktarılma sürecinde karşılaşılan sorunların, Amasra yerleşim dokusu örneğinde incelenmesidir. Köklü bir tarihe ve kozmopolitik bir kültürel çeşitliliğe sahip olan Amasra ilçesi konumu, doğal güzellikleri, kentsel dokusu ve kimliğiyle korunması gerekli önemli bir yerleşim alanıdır. Bu çalışmada, koruma bölgelerinde yapılan koruma amaçlı imar planlarının yıllara oranla değişen koruma politikaları ve uygulama sorunları sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde incelenmektedir. Amasra kimliğine yönelik özgün koruma politikalarının önerildiği bu çalışmada derinlemesine alan araştırması, plan analizleri, haritalama ve literatür tarama metodu kullanılmaktadır.

Keywords