DETERMINATION OF REQUIREMENTS OF FAMILIES OF ATHLETES WITH DISABILITIES AT NATIONAL TEAM LEVEL IN SWIMMING BRANCH

Author:

Number of pages: 1262-1272
Year-Number: 2019-23

Abstract

Çalışmamız özel eğitime gereksinimli olan engelli yüzücü ailelerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi amacını taşımaktadır. Araştırmanın evrenini Özel Sporcular Spor Federasyonuna bağlı lisanslı yüzücüler oluştururken, örneklemimizi, 2016 tarihinde Türkiye Yüzme şampiyonasına katılan 110 sporcu arasından rastgele seçilen 76 zihinsel (özel) engelli sporcu ailesi oluşturmuştur. Veriler 7 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ve 6 alt faktörden oluşan 24 maddeli 3’lü likert “Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracı” ile toplandı. Ölçekten alınan puanların artması aile gereksiniminin oluşmasına neden olmaktadır. Verilerin analizinde; yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, One Way Anavo Testi ve Tukey Testi kullanıldı. Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. Ailelerin “Aile Gereksinimleri” puan ortalamaları incelendiğinde; “toplumsal servisler gereksinimi” puan ortalamasının en yüksek, “maddi gereksinimler” puan ortalamasının ise en düşük olduğu anlaşılmıştır. Ailelerin öğrenim durumu ile aile gereksinimleri puan ortalamalarının karşılaştırılmasında “ailenin işleyişi”, “çocuğun durumunu diğerlerine açıklama”, “destek gereksinimi” ve “bilgi gereksinimi”, ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Fakat toplumsal servisler ile destek gereksinimi (p<0,05) puan ortalamaları istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Ailenin mesleği ile aile gereksinimleri alt faktörlerinden olan ailenin işleyişi, çocuğun durumunu diğerlerine açıklama ve destek gereksinimi bilgi gereksinimi, toplumsal servisler, destek gereksinimi puan ortalamalarının karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). (bu kısım anlaşılmıyor burayı sadeleştirelim bilmeyen birinin anlayacağı sadelikte olsun) Ailelerin beş temel gereksinimi sorulduğunda 53 aile; zaman, maddi destek, sosyal çevre, eğitim ve psikolojik yardım gibi önemli sorunlara dikkat çekmiştir.

Keywords

Abstract

Our study aims to determine the requirements of families of disabled swimmers with special education requirement. While the population of the research is constituted by licensed swimmers based on Sports Federation of Special Athletes, our sampling is consisted of 76 mentally disabled (special) disabled athlete families randomly selected among 110 athletes who participated into Turkish Swimming championship in 2016. Data were collected by “Family Requirements Determining Tool” which consists of personal information form being consisted of 7 questions and 3 Likert scales being consisted of 6 factors and 24 items. Increasing of the scores obtained from the scale leads to formation of family requirement. In the analysis of data, percentage, frequency, arithmetical average, standard deviation, t-test, One Way Anavo Test and Tukey Test were used. Results were evaluated at confidence interval of 95% and significance was evaluated at a level of p<0,05. When score means of Family Requirements Determining Tool are examined; it is understood that the score average of the requirement of Public bus services is the highest, the score average of financial requirements is the lowest. In the comparison of educational background of the families and score means of family requirements determining tool, no significant difference was statistically found in the course of family, explanation of the special condition of the child to other people, support requirement and information requirements (p>0,05). However, statistically significant difference was found in comparison of public bus services and support requirement (p<0,01) score means (p<0,05). Advanced analysis was conducted for the purpose of finding between which groups difference is available. No statistically significant difference was found in comparison of the occupation of the family and the course of the family, explanation of the special condition of the child to other people, support requirement, information requirement, public bus services, support requirement score means that are among the sub-factors of family requirement determining tool (p>0,05). Ultimately, 53 families replied to the question asking that write the 5 basic requirements in the study related with the family requirements and a common requirement basically emerged in regards to time, financial support, social environment, education, psychological assistance.

Keywords