BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2019-22
Language : null
Konu :
Number of pages: 1238-1250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal değişimlerde en gelişmiş aşama bilgi toplumudur. Tarım toplumundaki fiziksel güç, sanayi toplumunda makinelerle desteklenmişti ancak insan gücünün etkisi yine devam etti. Bilgi toplumunda ise bu durum tamamen ortadan kalkma durumuna geldi. Artık insan gücü ile beraber E-Devlet anlayışının hizmetlere erişiminin kolaylaşması, bilgiye çabuk ulaşılması, hizmetlerin daha ucuza mal olması, kırtasiyeciliğin azalması, bilgisayar kullanımın artması, yönetimde şeffaflığın ve saydamlığı sağlanması, yurttaş odaklı bir yönetim anlayışının oluşturulması gibi sağladığı kamu hizmetlerini kolaylaştırıcı etkileri vardır. E-devlet uygulamalarının arzu edilen seviyeye ulaşmamasının sebebi; uzman eleman eksikliği, eğitim sorunu, hem kullanıcıların hem de kurum çalışanlarının e-devlet konusundaki bilinç düzeyinin eksik olması, maliyet, teknoloji yetersizliği, yeter ağ yetersizliği, portal yetersizliği, hukuki alt yapı yetersizliği, gizlilik ve güven eksikliği, beklenenin aksine işlemlerin daha çok uzaması, bürokratik engeller, kamu kurumlarının web sayfasından sunulan bilgilerin güvenilirlik düzeyinin düşük olmasıdır.

Keywords

Abstract

Understanding of e-government has focilitating effects on puplic services like easier access to services, quick access to information, services to be chaaper, reduction of red- tape, increase in use of computer, ensuring transporency in management and establishment on understanding of citizen-focused education.E-government applications, the reasons for not reaching the desired level are ; lock of specialists, education problem, inadeqisate level of consciousness of both users and institution employees about e-government, cost, technology failure, lack of privacy and trust,more prelongation of transactions contrary to expectations breaucratic obstacles, and low level of reliability of information presented on web pages of puplic institutions.

Keywords


 • Avcı,M., Özyıldırım, B.,Ülgen,O.,(2016),İşletim Sistemleri ve Sistem Programlama,Karahan

 • Avcı,M., Özyıldırım, B.,Ülgen,O.,(2016),İşletim Sistemleri ve Sistem Programlama,Karahan Kitabevi,İst.

 • Balcı, A., (2003), E-Devlet: Kamu Yönetiminde Yeni Perspektifler, Fırsatlar ve Zorluklar, Seçkin Yayınları,Ankara

 • Bayraktar, K.,Altınöz,M.,Tutar,H., (2003),Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri,Nobel Yay.,Ank. Duran, L.,(1982), İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul

 • 3 http://www.edevlet.gov.tr/2018/07/21/2018-birlesmis-milletler-e-devlet-olcumleme-raporu-yayinlandi/Ergun,T.Polatoğlu,A.,(1992), Kamu Yönetimine Giriş, TODAİE Yay., Ankara Eroğlu,H.,(1985),İdare Hukuku Ders Notları,Ankara

 • Erol,A.,(1989), “Kamu Yönetimi ve Nitelikleri”, TİD, Yıl:61, Sayı:384

 • Eser,K.,Gökmen,Ç.,(2009),Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi,Cilt:1,Sayı:2,sayfa: 41-56 Gökçe,O.,Kurt,M.,(2008), E-devlet gerçek yada hayal, Çizgi Kitabevi,Konya

 • Şahin,A.,(2014),Türk Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet,Atlas Akademi Yay.,İstanbul

 • Yıldırım, M.,(2016),Yurttaş Odaklı Kamu Yönetimi,Nobel Yayın,Ankara

 • Toprak, Z., (1990), “İl Özel İdarelerinin Görevleri ve Kamusal Hizmet Yaklaşımı”, Türk İdare Dergisi, Yıl:62, Sayı: 387, Haziran 1990 Ankara, s.157-162

 • E-Devlet Proje ve Uygulamaları,DPT,2009

 • http://www.meslekiyeterlilik.com/E-Belediye/2.E-Devlet%20ve%20Temel%20 Yapitaslari.pdf.18.04.2015

 • Karasu,K.,acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1857/2522.pdf, Erişim :10/11/2017

 • http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yayin/KDEP_Kitapcik_092009.pdf erişim:10/11/2017https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=siteHakkinda (erişim:10/11/2017) http://ilsis.meb.gov.tr/home/mebedevlet/mebsis.htm20.04.2009

 • http://www.edevlet.gov.tr/2018/07/21/2018-birlesmis-milletler-e-devlet-olcumleme-raporu- yayinlandi/ (10/04/2019)

                                                                                                    
 • Article Statistics