THE EFFECT OF DIVERSITY CLIMATE PERCEPTION ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION: THE CASE OF KONYA INDUSTRIAL ORGANIZATIONS

Author:

Number of pages: 1135-1142
Year-Number: 2019-21

Abstract

Günümüzün küreselleşen dünyasında işletmeler ve farklı özellikleri olan çalışanlar arasındaki bağın araştırılmasının önemi hızla artmaktadır. Çalışanların farklılıkları söz konusu olunca işletmedeki tutumların ne yönde olduğunu algılaması, üstlerinden ve iş arkadaşlarından gördüğü muamele gibi etkenler çalışanların işletme hakkındaki hislerine etki etmektedir. Bu etkenler hakkında olumlu düşünen çalışanların işletme hakkındaki düşünceleri de olumlu olur. Bu durumda çalışanlar işletmeyle bütünleşir ve örgütsel özdeşleşme açığa çıkabilir. Araştırmanın temel amacı Konya organize sanayi bölgesi makine parçaları imalatı işletmelerinde çalışanların farklılık iklimi algılarının örgütsel özdeşleşmeleri üzerindeki etkisinin saptanmasıdır. Araştırmada veri toplama yöntemlerinden biri olan anket tekniği kullanılmıştır. Anketler 176 çalışana uygulanmıştır. Araştırmada Bean ve arkadaşlarının (2001) “Farklılık İklimi Ölçeği” ve Mael ve Ashforth’un (1992) “Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde farklılık iklimi ve örgütsel özdeşleşmeyle ilgili konular ele alınmıştır. Son bölümde ise farklılık ikliminin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Analizlerde SPSS 17.0 ve AMOS 18.0 paket programları kullanılmıştır. Araştırmada geçerlilik, güvenilirlik ve faktör analizleri ve korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizlerin neticesinde farklılık ikliminin örgütsel özdeşleşme üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi bulunmuştur. Buna ek olarak farklılık iklimi alt boyutlarından bireysel algılamanın, yönetim ve yöneticilerin yaklaşımının ile çalışma grubu faaliyetlerinin örgütsel özdeşleşme üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In today's globalizing world, the importance of studying the relationship between organizations and employees with different characteristics is rising rapidly. When it comes to the differences of employees, the factors such as perception of employees' attitudes in the organization, treatment of their senior managers and colleagues affect their feelings about the organization where they work. Employees who think positively about these factors would also have positive opinions about the organization. In this case, employees are integrated with the organization and organizational identification can come out. The main purpose of this study is to determine the effect of diversity climate perception of employees who work in machine parts manufacturing enterprises in Konya organized industrial zone on their organizational identification. In the study, questionnaire technique which is one of the data collection methods has been used. The questionnaires have been carried out to 176 employees. In the study, the "Diversity Climate Scale of Bean et al. (2001) and "Organizational Identification Scale" of Mael and Ashforth (1992) have been used. In the first part of the study, the subjects related to the diversity climate and organizational identification are discussed. And in the last part, it is tried to determine the effect of diversity climate on organizational identification. SPSS 17.0 and AMOS 18.0 software were used in the analysis. Validity, reliability and factor analysis and correlation and regression analysis have been used in the study. As a result of the analysis, it was found that diversity climate had a significant and positive effect on organizational identification. In addition to this, it was found that individual perception, management and managers' approach and working group activities which are the sub-dimensions of diversity climate had a significant and positive effect on organizational identification.

Keywords