BİREYLERİN SAĞLIK HİZMET KULLANIM KÜLTÜRLERİNİN SAĞLIK EKONOMİSİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2019-20
Number of pages: 1034-1044
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her geçen gün sürekli artan sağlık harcamalarının, azaltılabilmesi ve kaliteli sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi, bireylerin sağlık hizmetlerini bilinçli ve doğru kullanmaları ile mümkün olmaktadır. Dolayısıyla kişilerin sağlık hizmet kullanım kültürü sağlık harcamalarını doğrudan etkilemektedir. Bu araştırma bireylerin ekonomik durumlarının sağlık hizmet kullanım kültürlerine etkisini saptamak amacıyla tasarlanmıştır. Kartopu örnekleme yöntemi ile yapılan araştırma sonucunda, bireylerin ekonomik durumlarının, sağlık hizmet kullanım kültürlerinin üzerinde oldukça önemli etkisi olduğu saptanmıştır. Bununla beraber aile hekimliği kullanım oranın gelir düzeyi arttıkça azaldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The fact that health expenditures, which are continuously increasing every day, can be reduced and quality health services are provided by individuals with conscious and correct use of health services. Therefore, healthcare culture of people directly affects health expenditures. This study was designed to determine the effect of economic status of individuals on health service usage cultures. As a result of the research conducted with snow ball sampling method, it has been determined that the economic status of individuals has a significant effect on health service usage cultures. However, the rate of use of family medicine decreased as the income level increased.

Keywords