Virtual Victimization of Football Referees

Author:

Year-Number: 2019-20
Number of pages: 926-933
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türkiye Futbol Federasyonunda faal olarak görev yapan hakemlerin sanal mağduriyet seviyelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma da kişisel bilgileri ve mağduriyet düzeyini belirlemeye yönelik 24 maddeden oluşan “Siber Mağduriyet Ölçeği” kullanılmıştır. İkili likert tipi ölçekten alınan toplam puanların çoğalması siber zorbalığa ilişkin mağduriyetin arttığını göstermektedir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, t-testi ve çoklu grup karşılaştırmaları için tek yönlü Varyans Analizi tablolarından yararlanılmıştır. Araştırmaya katılan 141 hakemin hakemlik kategorisi (b klasman), yaş (23-27), ve hakemlik süresi (10 yıl ve üzeri) dikkate alındığında, mağduriyet puanları diğerlerine oranla yüksektir. Toplam mağduriyet puan ortalaması 27.01 bulunurken; bu puanların “hayır-evet” skalası içerisinde yeri 1,12 ortalama ile “hayır”a yakındır. Araştırma sonucunda hakemlerin mağduriyet düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Bu durum hakemlerin sanal zorbalığa karşı duyarlılığı ile açıklanabilir.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the levels of virtual victimization of the referees who are active in the Turkish Football Federation. The study also used the “cyber-victim scale”, which consists of 24 articles aimed at identifying the level of personal information and victimization. The increase in the total scores obtained from the binary Likert type scale shows that the victimization of cyber bullying is increasing. The data were analysed using one-way variance analysis tables for frequency, percent, t-test and multiple group comparisons. 141 refereeing categories (classification b), age (23-27), and time of refereeing (10 years and over) are higher than others. Total victimization score average is 27.01 while the place of these points in the “No-Yes” Scale is 1.12 with an average of “No”. As a result of the research, it was determined that the levels of victimization of the referees were low. This can be explained by the sensitivity of the referees against bullying virtual.

Keywords