12 Haftalık Yüzme Egzersizinin Deniz Harp Okulu (DHO) Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Fiziksel Performansları Üzerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2019-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 820-834
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı 12 haftalık yüzme egzersizinin Deniz Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencilerinin fiziksel performansına etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmamıza 20 kontrol 20 deney olmak üzere toplamda 40 sağlıklı birey katılmıştır. Deney grubu ve kontol grubunun dikey sıçrama, durarak uzun atlama, 100 metre sürat koşusu, oturarak sağlık topu fırlatma, otur-uzan testi, burpie (çabukluk) testi, 20m mekik koşusu testi,50 metre yüzme testi) testleri olmak üzere fiziksel performansları ölçülmüştür. Kontrol grubuna 12 hafta boyunca sadece temel aktivitelere katılmışlardır. Yüzme antrenman grubu ise 12 hafta boyunca haftada 3 gün ve 45 dakikalık seanslarda yüzme antrenmanı yapmıştır. 12 haftalık sürecin bir gün öncesinde ve sonrasında olmak üzere katılımcılara fiziksel performans testleri uygulanmıştır. Testlerden elde edilen verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Testlerin karşılaştırılması için Paired Sapmle t Testi ve ön test ile son test farkının gruplar arası karşılaştırmasında ise Independent Sapmle t Testi kullanılmıştır. Yapılan istatiksel analiz sonucunda yüzme antrenman grubunun otur uzan testi dışında diğer tüm fiziksel performans teslerinde son test lehine anlamlılık tespit edilmiştir (p<0,05). Kontrol grubunda ise 100 metre koşu, durarak uzun atlama ve oturarak top fırlatma testlerinde anlamlılık görülmüştür (p<0,05). Gruplar arası karşılaştırmada da ise 50 metre yüzme, durarak uzun atlama, oturarak top fırlatma ve oturz uzan testlerinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır (p<0,05). Sonuç olarak 12 hafta boyunca yapılan yüzme antrenmanının sağlıklı bireylerde fiziksel performansı artırdığı söylenebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to investigate the effect of 12 week swimming exercise on physical performance of naval school prep class students.For this purpose, a total of 40 healthy individuals were included in our study.The physical performances of the experimental group and the control group were measured as vertical jump, standing long jump, 100 meter sprint, sitting ball ball, sit-down test, burpie (quickness) test, 20 meter shuttle run test,50 meter swimming test).The control group only participated in the basic activities for 12 weeks.The experimental group performed swimming training in 3 days and 45 minutes weekly for 12 weeks.Physical performance tests were applied to the participants one day before and after the 12-week period.SPSS 20.0 package program was used to analyze the data obtained from the tests.The Paired Sample t Test was used to compare the data of the pretest and posttest and the Independent Test Test was used to compare the pretest and posttest difference between the groups.As a result of the statistical analysis, it was found that there was a significant difference in favor of the last test in all other physical performance tests except for the sit and reach test of the experimental group (p <0.05).In the control group, 100 meters running, long jump and sitting ball throw tests were significant (p <0,05).In the comparison between the groups, a significant difference was found in favor of the experimental group in the 50 meter swimming, standing long jump, sitting ball throw and sit-down tests (p <0,05).As a result, it can be said that 12-week swimming training increases physical performance in healthy individuals

Keywords