Адаптация шкалы «совладания со стрессом» к кыргызской культуре

Author:

Year-Number: 2019-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 710-717
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Бул макалада университеттеги студенттердин жалпы мендик баасы жана жашоодон канааттануу деңгээлинин анализи жасалды. Изилдөө иши Ош Мамлекеттик Университетинин Теология Факультетинин 1-4гө чейинки студенттеринин, Кыргызстан-Түркия “Манас” Университетинин ар кандай факультеттериндеги, 1ден 4гө чейинки студенттеринин жана К. Карасаев атындагы Бишкек Гуманитардык Университетинин Түрк тили филология кафедрасынын 1ден 4гө чейинки студенттерин алкагында жасалды. Изилдөөгө 146 эркек студент 254 кыз студент, жалпысынан 400 студент катыша алды. Бул студенттерден маалыматтар түрк илим адамы Арыжак тарабынан 1999-жылы түзүлгөн “мендик баа” тестти жана 1985-жылы Динер, Эммонос, Ларсен жана Гриффин тарабынан түзүлгөн “жашоодон канааттануу” тесттинин жардамы менен түркчө билген студенттерден топтолуп алынды. Бул анализдин жыйынтыгында жалпысынан студенттердин мендик баасынын жана жашоодон канааттануусунун деңгээли жогору деп табылды. Студенттердин арасында жасалган салыштырмалуу анализдин жыйынтыгында мендик баа жана жашоодон канааттануу деңгээли боюнча кыз жана эркек сутуденттердин арасында айрымачылыктын бар экени, кыз студенттердин жашоодон канааттануу деңгээлинин эркек студенттерге салыштырмалуу дагы да жогору экендиги, ал эми мендик баа боюнча эркек студенттеринин деңгээлинин жогору экендиги белгиленди

Keywords

Abstract

This article has analyzed the level of self-esteem and life satisfaction of university students. The study was conducted among students of 1-4 courses of the Faculty of Theology, Osh State University, students of 1-4 courses from different faculties of the Kyrgyz Turkish University Manas and students of 1-4 departments of the Turkish language and philology, Bishkek University of Humanities named after K.Karasaeva. The study involved 146 male students and 254 female students, for a total of 400 students. Information was collected from students who know the Turkish language on the basis of a self-esteem assessment test developed in 1999 by Turkish scholar Arydjak, and also thanks to the life satisfaction test developed in 1985 by Diener, Eminos, Larsen and Griffin. According to the results of the tests, it was revealed that, in general, the students' self-esteem score is high. As a result of the comparative analysis among students, it was determined that there was a difference between the male and female students in terms of self-esteem and life satisfaction, and the female students' life satisfaction was higher than that of male students, while male students were higher in self-esteem.

Keywords