İnkişafetdirici Çalışmaların Didaktik Funksiyaları

Author:

Year-Number: 2019-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 718-727
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Matematiksel gelişim sorunları aşağıdakileri içerir: Öğrenciler, gözlemleyebilmeli, karşılaştırabilmeli, bağımsız sonuçlar üretebilmeli, olası çözüm yollarını bulabilmeli, kendi fikirlerini haklı çıkarabilmeli ve belirli yasaları ayırt edebilmelidir. Bu tür çalışmaların didaktik işlevlerini incelemek önemlidir, çünkü matematiksel oyunlar ve eğlenceli çalışmalar eğitimin verimliliğini arttırmada büyük potansiyel oluşturur. Matematik eğitiminde geliştirilen, didaktik işlevlerine göre gruplara ayrılır: 1. Bilginin temelini oluşturan çalışmalar. 2. Bilginin uygulanması üzerine çalışmalar. 3. Öğrencilerin matematiksel görünümünü desteklemeye çalışın. Gelişimsel çalışmanın etkin bir şekilde uygulanması için, eğlence, ilgi, inisiyatif, bağımsızlık, öğrencilerin fikrini ifade etme yeteneği, gerekçelendirme, sonuç çıkarma ve benzeri konulardaki pagagic önemi dikkate almak gerektiğine dikkat edilmelidir. Gelişimsel çalışmayı geliştirmenin asıl amacı sadece öğrencilerin düşünmeye katılmasını sağlamak değil, aynı zamanda bağımsızlıklarını ve düşünmelerini geliştirmelerini teşvik etmektir. Öğrencilerin karamsarlıklarını ve tüm öğrenme sürecinde dikkatlerini önlemek için sistemik yaklaşımları kullanmak gerekir. Şu anda, en memnun öğrenci, daha aktif ve artan ilgi olur. Uygulama, öğrencilerin eğlence açısından sözel etkinliklerle daha fazla ilgilendiklerini göstermektedir. En zor (standart ve standart olmayan) çalışmaların bazılarını çözme konusundaki ilgileri aynı değildir. Bu nedenle, bu etkinliklerden yararlanmanın öğrencilerin çıkarları üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Matematiksel öğretim becerilerini kullanırken yüksek düzeyde öğrencilerin bilgi, beceri ve alışkanlıkları için aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmeniz önerilir: 1. İlköğretim dersleri için yapılacak gelişim çalışmaları cebir ve geometri öğretim planına uygun olarak seçilmelidir; 2. Gelişim faaliyetlerinin yeri ve zamanı kurs sırasında tanımlanmalıdır; 3. Çözülecek gelişimsel çalışma, öğrencilerin matematiksel bilgi düzeyine uygun olacaktır; 4. Gelişimsel çalışmanın içeriği yeterince çeşitlendirilmelidir; 5. Rasyonel kararlar etkili kullanılmalıdır; 6. Gelişimsel çalışmanın içeriği gerçek hayattan alınmalıdır; 7. Geliştirme çalışmasının amacı açık, açık ve özlü olmalıdır; 8. Geliştirme çalışması sorunu açık, net ve içeriğine özgü olmalıdır; 9. Öğrencilerin gelişimsel meseleleri ele almadaki aktif katılımlarının izlenmesine özel dikkat gösterilmelidir; 10. Gelişimsel sorunların doğrulanması geciktirilmemelidir; 11. Öğrencilerin gelişim çalışmalarını teşvik etme sürecinde edindikleri bilgiler, derste ve evde bağımsız çalışmalarına yardımcı olmalıdır.

Keywords

Abstract

Abstract Problems of mathematical development include: Students should be able to observe, compare, produce independent results, find possible solutions, substantiate their own ideas, and distinguish between specific laws. It is important to study the didactic functions of such exercises, because math games and exciting exercises create a lot of potential for improving the effectiveness of training. The use of educational exercises in the field of mathematics education, is divided into groups by didactic functions: 1. Research based on knowledge. 2. Research on the application of knowledge. 3. Efforts to maintain students' mathematical readiness. It should be noted that for the effective implementation of developmental work it is necessary to take into account interest, initiative, independence, the ability to express students' opinions, rationale, conclusions, etc. The main goal of developing developmental work is not only to give students the opportunity to participate in thinking, but also to encourage them to develop their independence and thinking. It is necessary to use systemic approaches to avoid the pessimism of students and their attention throughout the learning process. Currently, the student is becoming more active and more and more interested. Practice shows that students are more interested in verbal activity in terms of entertainment. Their interest in solving some complex (standard and non-standard) exercises is not the same. Thus, obtaining benefits from this activity has a positive impact on the interests of students. When using math teaching skills, it is recommended that you meet the following requirements for a high level of students' knowledge, skills, and habits: 1. Developmental classes for elementary education courses should be chosen in accordance with the plan for teaching algebra and geometry; 2. The place and time of development of the activity must be determined during the course; 3. The work being developed will correspond to the level of students' mathematical knowledge; 4. The content of the development work should be quite diverse; 5. Rational solutions should be used effectively; 6. The content of developmental work should be taken from real life; 7. The purpose of the development should be clear, clear and concise; 8. The problem of working out should be clear, understandable and specific for its content; 9. Special attention should be paid to monitoring the active participation of students in development issues; 10. Verification of development problems should not be postponed; 11. Knowledge gained in the process of encouraging students to develop their knowledge should help them work independently in the classroom and at home.

Keywords