Gebe Kadınlarda Demir İlacı ve Folik Asit Kullanım Durumu ve Etkileyen Faktörler

Author:

Year-Number: 2019-18
Number of pages: 635-642
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı; doğum öncesi bakım hizmeti için hastaneye başvuran gebe kadınların demir ilacı ve folik asit kullanma durumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Yöntem Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu araştırma Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde doğum polikliniğine doğum öncesi bakım hizmeti almak için başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 391 gebede yürütülmüştür. Araştırmanın sosyo - demografik ve anemi ile ilgili verileri, literatür bilgilerine dayalı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama formu kullanılarak, yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Veri toplama formu uygulandıktan sonra gebelerden hemoglobin ölçümü için kan örnekleri alınmış ve laboratuvar sonuçları kaydedilmiştir. Kaydedilen sonuçların analizi yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılanların %79.0’u okur-yazar değil, %15.6 ilköğretim ve üzeri, %5.4’ü okulsuz okur yazardır ve katılımcıların %71.1’i ilçede yaşamaktadır. Katılımcıların %99.5 gelir getiren herhangi bir işte çalışmazken, çalışmamıza katılanların eşlerinde bu oran %74.2’dir. Katılımcıların; ilk evlenme yaş ortalaması 17.8±2.2, yaşayan çocuk sayısı ortalaması 4.6±2.9, ölü doğum yapma oranı %9.0, düşük yapma oranı %47.3’tür. %53.2’sinin hamileliğinin 2. Trimesterde olan katılımcıların son iki gebelik arası 24 aydan kısa olanların oranı %39.8, anemisi olanların oranı %40.7 ve ortalama hemoglobin 11.2±1.5’tir. Katılımcıların %44.0’ü gebeliği döneminde dört ve daha az doğum öncesi bakım aldığını, %9.0’u demir ilacı kullanması gerektiğini bilmediğini, %41.9 düzenli demir ilacı kullanmadıklarını, %84.7’si gebelik planladıktan sonra folik asit kullanmaya başlamadığını, %66.8’i gebeliğin ilk üç ayında da folik asit kullanmadığı ve %23.5’i folik asit kullanması gerektiğini bilmediklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların eğitim düzeyleri, aile tipleri, iki gebelik arası geçen süre, düzenli demir ilacı kullanma durumu, doğum öncesi bakım alma sayısı ile anemi olma durumları karşılaştırıldığında aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Benzer şekilde katılımcıların eğitim durumu ve doğum öncesi bakım alma sayısı ile gebelik planlandığında ve gebeliğin ilk üç ayında folik asit kullanımı karşılaştırıldığında gruplar arasındaki fark anlamlıdır (p<0.05). Katılımcıların iki gebelik arasında geçen süre ile hemoglobin değerleri karşılaştırıldığında gruplar arasındaki fark 24 aydan uzun olanlar lehine anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Benzer şekilde doğum öncesi bakım alma sayısı ile hemoglobin değerleri karşılaştırıldığında aralarındaki fark beş ve üzeri bakım alanlar lehine istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmada, kadınlarda gebelik sürecinde folik asit ve demir ilacı kullanımı ve bilme durumları düşük bulunmuştur. Ayrıca perikonsepsiyonel folik asit kullanımı düşük düzeyde bulunmuş; bununla beraber doğum öncesi bakım sayısı ile demir ilacı ve folik asit kullanımı paralel artmıştır. Doğum öncesi bakımı teşvik edici eğitimler, seminerler vb… halkı bilgilendirme etkinlikleri yapılmalıdır.

Keywords

Abstract

Purpose:The purpose of this research; The aim of this study was to determine the use of iron and folic acid in pregnant women who were admitted to the hospital for prenatal care. Method :This descriptive and cross-sectional study was carried out in 391 pregnant women who applied for antenatal care services at the Obstetrics and Gynecology outpatient clinic of Harran University, and accepted to participate in the study. The data of the study on socio - demographic and anemia were obtained by using the data collection form developed by the researcher based on the literature. After the data collection form was applied, blood samples were taken from the pregnant women for hemoglobin measurement and laboratory results were recorded. The recorded results were analyzed. Results: Of the participants, 79.0% were illiterate, 15.6% were primary and above, 5.4% were illiterate and 71.1% of the participants lived in the district. 99.5% of respondents did not work in any business this rate is 74.2% in the spouses of the participants. Participants; The mean age at first marriage was 17.8 ± 2.2, the mean number of living children was 4.6 ± 2.9, the rate of giving birth was 9.0%, the rate of miscarriage was 47.3%.The ratio of 53.2% of the pregnants in the second trimester was 39.8% in the last two pregnancies, less than 24 months.The rate of patients with anemia was 40.7% and the mean hemoglobin was 11.2 ± 1.5. 44.0% of the participants had received four or fewer antenatal care during pregnancy, 9.0% did not know that they should use iron medication, 41.9% did not use iron medication, 84.7% did not start using folic acid after the pregnancy, 66.8% of the pregnant women they did not use folic acid in the first three months and 23.5% stated that they did not know that they should use folic acid. When the education levels of the participants, family types, time between two pregnancies, use of regular iron medication, number of taking prenatal care and anemia were compared, the difference between them was statistically significant (p <0.05). Similarly, when the educational status of the participants and the number of prenatal care were taken and the use of folic acid in the first three months of pregnancy was compared, the difference between the groups was significant (p <0.05). When the hemoglobin values of the participants were compared between the two pregnancies, the difference between the groups was found to be significant in favor of those who were longer than 24 months (p <0.05). Similarly, when the number of antenatal care and hemoglobin levels were compared, the difference between them was statistically significant in favor of those receiving five or more caregivers (p <0.05). Result:In this study, the use and knowledge of folic acid and iron drug in women during pregnancy was found to be low. In addition, the use of periconceptional folic acid was found to be low. however, the number of prenatal care and the use of iron and folic acid increased in parallel. Prenatal care-promoting trainings, seminars etc. should be made public information activities.

Keywords