Bölgesel Kalkınmada Teknoloji Yuvalarının Rolü: Girişimcilerin Buluşma Noktası Niğde Teknopark

Author:

Year-Number: 2019-16
Number of pages: 412-426
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknoparklar bulundukları ülkeye istihdam, katma değerli ürünler tasarlama ve girişimcilik kültürünün aşılanması konularında yol gösterici olmaktadır. Yeni teknoloji kökenli firmalar oluşturmak ve büyütmek, yörenin ekonomik faaliyetlerini arttırmak, Ar-Ge faaliyetlerini yatırıma dönüştürmek, teknoloji transferini ve eğitim olanaklarını artırmak gibi birçok olumlu ekonomik etkileri mevcuttur. Çalışmada öncelikli amaç olarak bölgesel kalkınmada bir araç olan Teknoparkların ekonomik önemini vurgulamaktır. Bu bağlamda çalışmada spesifik olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez kampüsü içerisinde faaliyette bulunan Niğde Teknopark ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca teknoparkın önümüzdeki yıllarda; yenilenebilir enerji teknolojileri (güneş enerjisi, hidrojen vb.) tarım ve gıda teknolojileri, ileri malzemeler konularında 3 farklı inovasyon kümesi (innovation cluster) oluşturulması için altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Teknopark çalışmaları kapsamında Ar-Ge, finans, pazarlama ve altyapı konularını kapsayan çok yönlü destekler söz konusudur. Teknolojik ve ekonomik olarak bir sinerji ortaya çıkarmasının yanı sıra, konumu itibariyle sosyal ve kültürel olarak da bölgede parlayan bir yıldız olmayı hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

Technoparks provide guidance on employment, value-added products design and entrepreneurship culture. There are many positive economic effects such as creating and expanding new technology companies, increasing economic activities of the region, transforming R&D activities into investments, increasing technology transfer and training opportunities. The aim of the study is to emphasize the economic importance of Technoparks as a tool in regional development. In this context, Niğde Technopark, which is active in Niğde Ömer Halisdemir University Central Campus, has been investigated in detail. In addition, in the coming years of technopark; Infrastructure works have been completed to create 3 different sets of innovation (innovation cluster) on renewable energy technologies (solar energy, hydrogen etc.), agricultural and food technologies and advanced materials. Within the scope of technopark studies, there are many supports including R&D, finance, marketing and infrastructure. In addition to the technological and economic synergy, it is aimed to be a shining star in the region in terms of social and cultural status.

Keywords