İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDEKİ RADYO TELEVİZYON SİNEMA BÖLÜMLERİNİN BRANŞ DERSLERİNDEKİ MÜFREDAT SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Author:

Number of pages: 1162-1175
Year-Number: 2019-21

Abstract

İletişim fakültelerinin Radyo Televizyon Sinema programlarının sayısı her geçen gün artmakta. Ancak bu programların ders içeriklerinde bazı sorunların olduğu zaman zaman tartışılmaktadır. Bu araştırma ile Türkiye’de Radyo Televizyon Sinema anabilim dallarında görev yapan öğretim elemanlarının, Radyo Televizyon Sinema programlarının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ve bu sorunların çözümüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesi; belirlenen sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır.

Tarama modeli esas alınarak yapılan araştırma, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Türkiye’de 16 Üniversitenin İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalında görev yapan 218 öğretim elemanı üzerinde gerçekleştirilmiş olup evrenin % 65’inden kullanılabilir veri elde edilmiştir.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğretim elemanlarının Türkiye’de iletişim fakültesi radyo televizyon sinema anabilim dallarında uygulanan branş derslerin saat, içerik ve içeriğin uygulanabilme düzeylerine ilişkin görüşlerinde genel olarak Kurgu, Kamera ve Işık, Haber Toplama ve Yazma, Sinema, Fotoğrafçılık, Belgesel Film, Tv’de Program Yapımı, Radyo Programcılığı gibi derslerin saat olarak yetersiz, içerik ve içeriğin uygulanabilme düzeyinin ise çok yetersiz olduğu sonuçlarına varılmıştır.

Keywords

Abstract

The number of Faculty of Communication has been increasing day by day; However, there are some problems in the content of these programs from time to time. With this research, suggestions problems and solution course curriculum ın section radio,  television and cinema faculties of communicatıon in turkey. It is also aimed to provide solutions for the identified problems and to determine whether the opinions of the instructors regarding the problems encountered in the application

The study was on the basis of communication faculty radio and television cinema 16 Art teaching departments in Turkey in 2017-2018 academic year and the 218 teachers were included in the study.  The data which were accepted valid and useful were obtained from 65 % of the population.

According to the findings of the research teaching hours, content and applying content in radio, television and cinema faculties of communicatıon in turkey ”Editing, Camera, News Gathering and Writing, Cinema, Documentary, Photography, both the content and the level of applying content were insufficient too. It also determined that the class hours were not sufficient in the courses “Media Literacy, Research Methods.

Keywords